Etikettarkiv: Stegvis

Ny uppdatering av appen Stegvis

Stegvispuff

Nu finns det en ny version av appen Stegvis att hämta ner från Apple App Store och Google Play. Den nya versionen innehåller bl. a en helt ny kamerafunktion som gör det möjligt att även fotografera sina måltider. Bilderna sparas direkt på Min logg/tidslinjen som gör det möjligt att gå tillbaka och ta del av bilder på måltider utöver den vanliga veckoöversikten.

Lanseringen av kamerafunktionen är ett resultat av önskemål som kom från våra användare när vi utvärderade Stegvis tidigare i år. Under våren kommer funktionen utvärderas och utvecklas vidare.

Nyheter i Stegvis 1.2

  • Kamerafunktion – Fotografera dina måltider direkt i appen.
  • Engelsk version – Nu finns det möjlighet att ändra språk till engelska under inställningar.
  • Förbättrad vy för graf med start- och slutdatum.
  • Mindre buggfixar och korrigeringar

Har ni frågor om Stegvis och den nya versionen kan ni kontakta oss direkt på stegvis@sll.se

Läs mer om Stegvis här >

Märkt , ,

20% forskningstid på SCÄ tilldelas Anne-Charlotte Wiberg

ac

Anne-Charlotte Wiberg

Varje år låter Stockholms centrum för ätstörningar en medarbetare ägna 20% av sin ordinarie arbetstid till forskning. Ansökan går ut i november varje år och alla medarbetare som har en fast anställning har möjlighet att ansöka för ett forskningsprojekt enligt en ansökningsmall. Inkomna ansökningar bedöms av en jury som består av verksamhetschef, enhetschef för SCÄ FoU och forskningsledare. I år inkom två ansökningar som båda var väldigt lovande men efter överläggning blev det klart att Anne-Charlotte Wiberg kommer tilldelas forskningstid för 2017 med projektet ”Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling”

Grattis Anne-Charlotte! Hur känns det att få forskningstid för 2017?

-Det känns jättekul! Jag har ju påbörjat forskningen om appen Stegvis under året och jag är verkligen jätteglad att få tid till att fortsätta med det!

Berätta om ditt projekt, vad är det du ska göra?

-Jag utvärderar Stegvis som lanserades på SCÄ 2015. Under våren har jag gjort användartester för att utvärdera appens användbarhet. Tio behandlare som arbetar på SCÄ har deltagit i intervjuer och patienter som behandlas inom dagsjukvård har deltagit i en fokusgrupp. Jag har också samlat in kvantitativa data om användbarhet. Resultatet kommer att användas när vi ska utveckla Stegvis. På det här sättet får vi med våra användares uppfattning under systemutvecklingen. En förändring som utvärderingen har resulterat i är på gång innan årets slut, nämligen att införa en kamera i appen. Framöver kommer alltså patienterna att kunna fotografera sina måltider som komplement till att skriva vad de äter.

Nästa år kommer jag att utvärdera implementeringen av Stegvis på SCÄ. Utvärderingen kommer att göras i samarbete med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Utvärderingen syftar till att undersöka om användning av Stegvis ligger i linje med behandlares behov utifrån nuvarande arbetsmetoder och hur och i vilken utsträckning Stegvis används. Med studien hoppas vi få veta mer om vilka hänsyn som behöver tas i samband med det fortsatta implementeringsarbetet på SCÄ och i förlängningen även vid spridning till andra enheter som vill använda Stegvis.

Läs mer om appen Stegvis här >

Märkt ,

Forskningsseminarium: Implementering och utvärdering av appen Stegvis

stegvis-statistik

Patienter på Stockholms centrum för ätstörningar använder Stegvis som ett stöd till den pågående behandlingen.

Igår höll Anne-Charlotte Wiberg och Kristofer Ekström i ett forskningsseminarium för SCÄ och KÄTS om arbetet med att ta fram matregistreringsappen Stegvis och den uppföljande forskning som pågår i projektet. Under seminariet dök det upp flera spännande idéer om hur man kan gå vidare i utvecklingen av appverktyget för att göra det ännu mer användarvänligt och användbart.

Ni kan läsa mer om Stegvis här >

Märkt ,

Norrät konferens i Östersund

Under två dagar har vi haft äran att närvara vid Norräts konferens i Östersund för att  både presentera schematerapi och appen Stegvis, men även medverka som konferensdeltagare. Konferensen samlar vårdgivare som arbetar med ätstörningar i Norrlands regionen.

Här kommer lite bilder från dagarna:

 

På plats i ett regnigt men vackert Östersund.

 

Karolin Lindberg presenterar schematerapi.

 

Karolin förklarar sin modell!

 

Kristofer Ekström presenterar Stegvis och berättar vilket värde det skapar för patienten.

 

Lena Westin från Dala ABC berättar om verksamheten och bjuder även på ett yogapass!

 

Anna-Karin Berglund och Anna-Sara Brännström från Comede mottagningen i Piteå visar upp det imponerade förbättringsarbete som gjorts i samarbete med Riksät.

 

Konferensen avslutades med teaterföreställning med Lina Allgullin: ”Tänk om! – en kärleksförklaring till sig själv”. Producerad och regisserad av Martin Johansson.

Märkt , , , ,

SLSO presenterar vad som är på gång inom internetförmedlad stöd och behandling på Vitalis

Nu på morgonen har vi presenterat Stegvis tillsammans med andra verksamheter inom SLSO som arbetar med internetförmedlad stöd och behandling. Här kommer lite bilder:

Anna Östbom och Anette Cederberg pratar om den nya nationella plattformen

Ulla Forsbeck-Olsson från BUP inleder

Anne Behrman presenterar nya grepp i beroendevården

VItalis1

Vi presenterar Stegvis

Ulla Forsbeck-Olsson visar upp BUP-appen ”Hemuppgiften”

Två pigga föreläsare!

Märkt , , , , ,

På väg till Vitalis 2015

    

Nu är jag och Anne-Charlotte Wiberg på väg till årets Vitalis i Göteborg. Vitalis är Nordens ledande och största konferens (och mässa) inom eHälsa och utveckling av vård och omsorg genom IT. Över 3000 deltagare beräknas besöka Vitalis som startade igår och pågår i tre dagar. 

Vi kommer presentera Stegvis tillsammans med andra projekt som är på gång inom SLSO inom internetförmedlad vård och stöd i behandling. 

Jag kommer rapportera mer från Vitalis under dom här två dagarna. Stay tuned!

Kristofer Ekström är projektledare för appen Stegvis och webbredaktör på SCÄ FoU och Stockholms centrum för ätstörningar. 

Märkt , , ,

Idag lanserar vi appen Stegvis!

Skärmdump Tidslinje

Stegvis är en matdagbok som är avsedd att användas som ett stöd till dig som går i pågående behandling på kliniken. Med Stegvis blir det enklare för dig att registrera måltider och ökar samtidigt motivationen till att göra det. Förutom att få överblick av dina måltider kan du även ställa in påminnelser som hjälper dig att få struktur i vardagen över dina matvanor.

Idag använder vi en matdagbok i pappersform som är ett återkommande inslag i nästan all evidensbaserad behandling av ätstörning. Med hjälp av Stegvis blir det lättare att dela matdagboken med din behandlare.

Stegvis är ett projekt på SCÄ FoU som vi påbörjade i slutet av 2013. Appen finns idag för IOS och Android och kan hämtas av alla men för att kunna använda Stegvis behöver du upplåsningskod som du får av din behandlare.

Läs mer om Stegvis här!

Märkt , , ,

Översiktsstudie om Smartphoneapplikationer för behandling av ätstörningar

Anne-Charlottebra

Anne-Charlotte Wiberg

Den ökade användningen av smarta mobiltelefoner har öppnat för möjligheten att använda applikationer i smartphones (appar) i samband med psykologisk behandling. Appar är utformade för att dra nytta av funktionaliteten och bekvämligheten i mobiltelefoner och kan förbättra behandling genom att göra den mer interaktiv, tillgänglig och tillfredsställande för patienter.

Personer med ätstörningar är en grupp som särskilt skulle kunna ha nytta av att använda app, antingen som stöd i behandling eller som ett sätt att erhålla evidensbaserad behandling via självhjälpsappar. Det skriver Adrienne Juarascio och medarbetare i en reviewartikel som publicerades i oktober förra året. Apptekniken möjliggör funktioner som påminnelser, registrering av symtom i realtid samt interventioner och anpassat stöd i patientens vardag, vilket kan öka följsamheten i behandling.

”En reflektion efter att ha läst artikeln är att det kanske kan övervägas om det faktum att författarna utvecklar en egen app innebär en intressekonflikt som t. ex. skulle kunna ha påverkat författarnas fokus på befintliga appars begränsningar.”

Adrienne Juarascio och medarbetare redovisar i sin artikel de appar som inriktar sig på behandling av ätstörningar. De undersöker om apparna bygger på evidensbaserade principer (EBP) för vuxna patienter med ätstörningar och bedömer om appar inom området använder sig av komponenter av Cognitive Behavioral Therapy-(Enhanced) (CBT/CBT-E), Interpersonell Terapi (IPT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De undersöker också om apparna utnyttjar den senaste utvecklingen inom smartphoneteknik.

De fann sex appar som var behandlingsinriktade: Recovery Record, RiseUp, Overcoming Your Eating Disorder, Before I Eat, iCounselor: Eating Disorder, Stop Binge Eating: Lose Weight, och Daytime Affirmations. De undersökta apparna visade sig innehålla få eller inga evidensbaserade principer. Flera av de komponenter som ingår saknar snarare empiriskt stöd, som guidad visualisering, positiva affirmationer eller generella copingstrategier som ”Ät något nyttigt”. Av de appar som undersöktes var Recovery Record den som utmärkte sig, både vad gäller EBP och utnyttjande av avancerad teknik. I den ingår daglig självobservation, copingstrategier som bygger på KBT- eller ACT-principer, socialt forum och möjlighet till kontakt med kliniker via en klinikerversion av appen. BeforeIEat erbjuder strategier för att hantera sug att hetsäta som baseras på KBT- och ACT-principer. Enligt författarnas analyser innehåller både RiseUp och iCounselor vissa EBP men mycket av innehållet saknar empiriskt stöd. Stop Binge Eating och Daytime Affirmations brister i att inkludera EPB och tillsammans med RiseUp och iCounselor även vad det gäller att använda sig av den senaste smartphonetekniken.

Appbilder

Trots den potentiella lämpligheten att använda appar i ätstörningsbehandling finns risker som lyfts fram i artikeln. En ökad tillgång till behandling via app skulle kunna medföra att personer undviker att söka professionell behandling när det behövs. Därför föreslås att appar innehåller funktioner som uppmuntrar användare att söka hjälp och länkar till behandling. Ett annat problem skulle kunna vara att individuell vårdplan och skräddarsydda kostrekommendationer saknas i befintliga appar samt att användare kan få skadlig feedback eller rekommendationer från andra användare i sociala forum via appar. Författarna rekommenderar kliniker, som avser att använda appar i behandling, att noga går igenom apparnas alla komponenter och att de kommunicerar med patienter om råd i sociala forum.

Inför framtida apputveckling tillhandahåller artikeln flera förslag på funktioner som kan ingå i appar för behandling av ätstörningar. Framförallt betonas att den senaste smartphonetekniken bättre kan utnyttjas t. ex. automatisk datalagring, realtidsinterventioner baserade på EBP och feedback anpassad efter användarens tidigare registreringar. Ingen av de appar som riktar sig till personer med ätstörningar har varit föremål för omfattande forskning. Författarna efterlyser därför studier med fokus på tillämpbarhet, acceptans och effektivitet innan appar implementeras i behandling eller sprids i stor skala.

Adrienne Juarascio och medarbetare har själva utvecklat en app, TakeControl, som riktar sig till personer med hetsätning. De skriver att TakeControl syftar till att överbrygga de begränsningar som befintliga appar har. Den använder den senaste smartphonetekniken och baseras på EBP för hetsätning. En reflektion efter att ha läst artikeln är att det kanske kan övervägas om det faktum att författarna utvecklar en egen app innebär en intressekonflikt som t. ex. skulle kunna ha påverkat författarnas fokus på befintliga appars begränsningar.
Artikeln bidrar med viktig kunskap om de appar som kan laddas ner via iOS app store och Android app store, som idag används av personer med ätstörningar och av våra patienter. Artikeln var lång och här presenteras bara en liten del av vad som diskuterades. Läs artikeln i sin helhet här!

Anne-Charlotte Wiberg är psykoterapeut och arbetar på Idun dagenhet på Stockholms centrum för ätstörningar. Hon har tillsammans med tre andra personer från SCÄ FoU utvecklat en app som är tänkt att användas som ett stöd till befintlig behandling på kliniken. Appen heter ”Stegvis” och kommer lanseras under våren 2015. Anne-Charlotte kommer under året även arbeta 20% på SCÄ FoU där hon kommer ägna sin tid åt forskning och utvärdering av Stegvis.

Märkt , , , , , , , , , ,