Etikettarkiv: Smartphoneapplikationer

Översiktsstudie om Smartphoneapplikationer för behandling av ätstörningar

Anne-Charlottebra

Anne-Charlotte Wiberg

Den ökade användningen av smarta mobiltelefoner har öppnat för möjligheten att använda applikationer i smartphones (appar) i samband med psykologisk behandling. Appar är utformade för att dra nytta av funktionaliteten och bekvämligheten i mobiltelefoner och kan förbättra behandling genom att göra den mer interaktiv, tillgänglig och tillfredsställande för patienter.

Personer med ätstörningar är en grupp som särskilt skulle kunna ha nytta av att använda app, antingen som stöd i behandling eller som ett sätt att erhålla evidensbaserad behandling via självhjälpsappar. Det skriver Adrienne Juarascio och medarbetare i en reviewartikel som publicerades i oktober förra året. Apptekniken möjliggör funktioner som påminnelser, registrering av symtom i realtid samt interventioner och anpassat stöd i patientens vardag, vilket kan öka följsamheten i behandling.

”En reflektion efter att ha läst artikeln är att det kanske kan övervägas om det faktum att författarna utvecklar en egen app innebär en intressekonflikt som t. ex. skulle kunna ha påverkat författarnas fokus på befintliga appars begränsningar.”

Adrienne Juarascio och medarbetare redovisar i sin artikel de appar som inriktar sig på behandling av ätstörningar. De undersöker om apparna bygger på evidensbaserade principer (EBP) för vuxna patienter med ätstörningar och bedömer om appar inom området använder sig av komponenter av Cognitive Behavioral Therapy-(Enhanced) (CBT/CBT-E), Interpersonell Terapi (IPT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De undersöker också om apparna utnyttjar den senaste utvecklingen inom smartphoneteknik.

De fann sex appar som var behandlingsinriktade: Recovery Record, RiseUp, Overcoming Your Eating Disorder, Before I Eat, iCounselor: Eating Disorder, Stop Binge Eating: Lose Weight, och Daytime Affirmations. De undersökta apparna visade sig innehålla få eller inga evidensbaserade principer. Flera av de komponenter som ingår saknar snarare empiriskt stöd, som guidad visualisering, positiva affirmationer eller generella copingstrategier som ”Ät något nyttigt”. Av de appar som undersöktes var Recovery Record den som utmärkte sig, både vad gäller EBP och utnyttjande av avancerad teknik. I den ingår daglig självobservation, copingstrategier som bygger på KBT- eller ACT-principer, socialt forum och möjlighet till kontakt med kliniker via en klinikerversion av appen. BeforeIEat erbjuder strategier för att hantera sug att hetsäta som baseras på KBT- och ACT-principer. Enligt författarnas analyser innehåller både RiseUp och iCounselor vissa EBP men mycket av innehållet saknar empiriskt stöd. Stop Binge Eating och Daytime Affirmations brister i att inkludera EPB och tillsammans med RiseUp och iCounselor även vad det gäller att använda sig av den senaste smartphonetekniken.

Appbilder

Trots den potentiella lämpligheten att använda appar i ätstörningsbehandling finns risker som lyfts fram i artikeln. En ökad tillgång till behandling via app skulle kunna medföra att personer undviker att söka professionell behandling när det behövs. Därför föreslås att appar innehåller funktioner som uppmuntrar användare att söka hjälp och länkar till behandling. Ett annat problem skulle kunna vara att individuell vårdplan och skräddarsydda kostrekommendationer saknas i befintliga appar samt att användare kan få skadlig feedback eller rekommendationer från andra användare i sociala forum via appar. Författarna rekommenderar kliniker, som avser att använda appar i behandling, att noga går igenom apparnas alla komponenter och att de kommunicerar med patienter om råd i sociala forum.

Inför framtida apputveckling tillhandahåller artikeln flera förslag på funktioner som kan ingå i appar för behandling av ätstörningar. Framförallt betonas att den senaste smartphonetekniken bättre kan utnyttjas t. ex. automatisk datalagring, realtidsinterventioner baserade på EBP och feedback anpassad efter användarens tidigare registreringar. Ingen av de appar som riktar sig till personer med ätstörningar har varit föremål för omfattande forskning. Författarna efterlyser därför studier med fokus på tillämpbarhet, acceptans och effektivitet innan appar implementeras i behandling eller sprids i stor skala.

Adrienne Juarascio och medarbetare har själva utvecklat en app, TakeControl, som riktar sig till personer med hetsätning. De skriver att TakeControl syftar till att överbrygga de begränsningar som befintliga appar har. Den använder den senaste smartphonetekniken och baseras på EBP för hetsätning. En reflektion efter att ha läst artikeln är att det kanske kan övervägas om det faktum att författarna utvecklar en egen app innebär en intressekonflikt som t. ex. skulle kunna ha påverkat författarnas fokus på befintliga appars begränsningar.
Artikeln bidrar med viktig kunskap om de appar som kan laddas ner via iOS app store och Android app store, som idag används av personer med ätstörningar och av våra patienter. Artikeln var lång och här presenteras bara en liten del av vad som diskuterades. Läs artikeln i sin helhet här!

Anne-Charlotte Wiberg är psykoterapeut och arbetar på Idun dagenhet på Stockholms centrum för ätstörningar. Hon har tillsammans med tre andra personer från SCÄ FoU utvecklat en app som är tänkt att användas som ett stöd till befintlig behandling på kliniken. Appen heter ”Stegvis” och kommer lanseras under våren 2015. Anne-Charlotte kommer under året även arbeta 20% på SCÄ FoU där hon kommer ägna sin tid åt forskning och utvärdering av Stegvis.

Märkt , , , , , , , , , ,