Etikettarkiv: SBU

SBU publicerar ny rapport om behandling för hetsätningsstörning

sbu_centrerat_rgb

Idag publicerades en ny SBU-rapport om hetsätningsstörning. I rapporten görs en systematisk genomgång av både psykologisk och medicinsk behandling av hetsätningsstörning. Omkring 1–4 procent av Sveriges befolkning har diagnosen hetsätningsstörning, ungefär dubbelt så många kvinnor som män.

I rapporten konstateras att både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska hetsätningar vid hetsätningsstörning. SBU:s rapport visar att både kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT) gör att hetsätningen minskar eller upphör. Effekten är kvar även ett år efter behandlingen avslutats. KBT i självhjälpsformat har också visat god effekt direkt efter behandling, men det är oklart om effekten består efter avslutad behandling. Antidepressiva läkemedel av typen SSRI och det centralstimulerande medlet lisdexamfetamin ger också effekt, men även där är det oklart om effekten finns kvar efter avslutad behandling.

Hetsätningsstörning blev en officiell diagnos först 2013 i och med den femte upplagan av DSM5. Hetsätningsstörning bidrar, utöver det psykologiska lidandet, ofta till övervikt eller fetma. Det är därför av vikt att patienter som lider av problemen söker och får adekvat behandling. Samtidigt väntar många över 10 år innan man söker hjälp av sjukvården för sin hetsätning och många söker aldrig hjälp. I dagsläget finns det flera hinder för att personer som lider av hetsätningsstörning ska få evidensbaserad behandling för sitt tillstånd. Det handlar bland annat om att det är begränsad tillgång till evidensbaserade insatser, men också om att många patienter inte söker, eller inte erbjuds behandling för sin ätstörning. En viktig utmaning för hälso- och sjukvården är därför att öka tillgängligheten till specialiserad vård, och till evidensbaserade behandlingsmetoder.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här >

Läs även intervju med Ata Ghaderi om rapporten i Dagens Medicin >

Slutsatser från rapporten och kliniska implikationer kommer även att presenteras på SEDS vårmöte den 20 maj.

Sanna Aila Gustafsson är socionom och psykoterapeut vid ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro. Hon är även disputerad forskare och medlem i vår forskargrupp på enheten. Tillsammans med Ata Ghaderi och Jenny Odeberg har hon varit med och tagit fram rapporten som SBU publicerar idag.

Märkt , ,

SBU-publikation om mandometermetodens effekt för behandling av ätstörningar och övervikt

mandometer

Vilken evidens finns för Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörning och övervikt?

Nyligen publicerade Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en kort genomgång av den tillgängliga forskningen om den s k mandometermetoden, som används av Mando AB i behandling av ätstörningar och övervikt. I korthet bygger mandometermetoden på att patienten kan följa sin egen äthastighet genom en särskild tallriksvåg kopplad till en dator och samtidigt jämföra sig med en referenskurva, för att på så vis lära sig äta mer ”normalt”.

Det rör sig inte om någon mer omfattande systematisk SBU-rapport med slutsatser om evidensgrad osv, men genomgången ger ändå en tydlig bild av det aktuella forskningsunderlaget. När det gäller behandling av ätstörningar med mandometermetoden kunde SBU:s Upplysningstjänst identifiera två små kontrollerade studier, varav endast en var randomiserad. Den ena av de två studierna var utförd av upphovspersonerna bakom mandometermetoden medan den andra var utförd av en fristående forskargrupp; i den första studien fann man att mandometermetoden gav bättre resultat jämfört med att inte ge någon behandling alls, medan man i den andra studien fann att metoden inte gav bättre resultat jämfört med sedvanlig specialiserad ätstörningsbehandling. Sammanlagt innefattade de två studierna 108 patienter och SBU konstaterar att det med ett så litet underlag är svårt att dra några egentliga slutsatser om metoden.

Här kan man läsa publikationen från SBU:s Upplysningstjänst

Mattias Strand, överläkare 

Märkt , , ,