Etikettarkiv: sBody Project

sBody Project – Ett preventionsprogram för att förhindra utveckling av ätstörning

Ata1

Ata Ghaderi är initiativtagare och ansvarig för sBody Project.

Ata Ghaderi är psykolog, professor och forskargruppsledare vid sektionen för psykologi som ligger under Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han forskar om psykoterapi och beteendeanalys med fokus på prevention och behandling av ätstörningar samt närbesläktade områden. Exempel på andra forskningsområden är fetma, kroppsuppfattning, tvång, självskadande beteende, dysmorfofobi och livsstilsförändring. Ata är ansvarar även för projektet sBody Project som är ett preventionsprogram för att förhindra utveckling av ätstörning hos unga tjejer. Vi intervjuade Ata för att höra mer om projektet:

Berätta mer om projektet. Hur startade det och vad är syftet med det?
-Det finns en preventionsmodell som i flera studier har visat sig vara effektiv vad gäller prevention av ätstörningar. Det är dessutom den enda interventionen som har testats av oberoende forskare (replikerats med goda resultat). Jag initierade projektet genom att jag fick idén att ändra och anpassa formatet för interventionen för att den ska kunna implementeras på bred front för att göra en märkbar skillnad vad gäller folkhälsa inom detta område. Risken är annars att en bra psykologisk intervention blir något som bara forskare ägnar sig åt och att den inte används för det syftet för vilket det har utvecklats: Prevention av ätstörningar. Jag sökte forskningsmedel för det och fick anslag via Riksbankens Jubileumsfond.

Hur funkar det? Kan vem som helst genomföra programmet?
-Tanken bakom denna intervention är att man lär sig förhålla sig annorlunda till dagens skönhetsideal. Internalisering av smalhetsidealet är en av de robusta riskfaktorerna för utveckling av ätstörningar. Det är främst denna riskfaktor som är målet för behandlingen.

Vi utbildar gruppledare som kan genomföra programmet. Det krävs särskilda kunskaper för att lyckas genomföra detta på adekvat sätt. Gruppledarna behöver förstå både teorierna bakom interventionen och samtliga principer som interventionen vilar på. Om studien visar sig vara effektiv i detta format har vi ambitionen att lägga upp detaljerade instruktioner för hur psykologer ska kunna utbilda gruppledare med målet att implementera interventionen på myckte bredare fron än vad som är möjligt inom ramen för en forskningsstudie.

Preventionsprogrammet är ju samtidigt en studie som genomförs. Vad säger forskningen idag om preventionsarbete och ätstörningar?
-Det finns två interventioner som visar på goda resultat. Den ena kallas dissonans-baserad intervention eller BodyProject och den andra StudentBodies. Enbart BodyProject har oberoende replikationer och visar på klart starka resultat. StudentBodies är ockås lovande, men mer oberoende replikationer behövs innan man har vetenskaplig grund för att få vidare och testa dess effekt för svenska förhållanden. BodyProject har visat sig minska risken för ätstörningar med hela 60% vilket är extremt bra för en preventionsstudie som bara kräver 4 timmar. En anledning till de goda resultaten är att BodyProject är inte bara universell intervention (dvs en intervention som kan ges till alla), utan även en intervention som passar som selektiv eller indikerad intervention, dvs den lämpar sig också för personer som har viss riskprofil eller redan vissa symptom och besvär på det problem som vi ämnar förebygga. Tanken är minska ätstörningspsykopatologi i bred bemärkelse.

När räknar ni med att kunna presentera första resultaten från studien?
-Vi ämnar inkludera 400 deltagare inom de kommande månaderna och hoppas ha initiala resultat 1 år senare. Det är långtidsuppföljningar som är av störts värde och intresse i sådana studier, inte det som man ser direkt efter avslut. Vi ämnar följa deltagarna i upp till 3 år efter avslutad intervention.

Slutligen, hur ansöker man till sBody Project?
-Man kan läsa mer om studie på vår hemsida! För att komma med i studien behöver man vara tjej mellan 15 och 20 år. Eftersom det är en så kallad randomiserad kontrollerad studie så slumpas man till en av tre grupper:
1. Dissonansbaserad intervention som är den intervention som studeras främst.
2. Expressivt skrivande som har visat sig vara en mycket värdefull metod för att komma till rätta med egna tankar och emotioner.
3. Väntelista i ett halvår. De som hamnar i väntelista kommer att få ta del av dissonans-baserad intervention efter ett halvår.

Läs mer och håll dig uppdaterad om projektet på sbodyproject.se eller på deras Facebooksida!

Märkt , ,