Etikettarkiv: Patientstyrd inläggning

Ny artikel från forskargruppen: Självvald inläggning vid allvarlig ätstörningssjukdom

Mattiasartikel

Homer WInslow: ”The boatman”

Tidigare i år publicerade forskargruppen vid SCÄ FoU en översiktsartikel om vad som sedan tidigare är känt om modellen självvald inläggning. Mattias Strand och Yvonne von Hausswolff-Juhlin vid SCÄ har nu, tillsammans med Sanna Aila Gustafsson vid Örebro Universitet och Cindy Bulik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, skrivit en kort artikel där de mer specifikt beskriver självvald inläggning ur ett ätstörningsperspektiv och redogör för hur modellen ser ut här vid SCÄ. Artikeln publiceras i International Journal of Eating Disorders under formatet ”An Idea Worth Researching”, där forskare och kliniker presenterar intressanta nydanande idéer redan innan det finns färdiga forskningsresultat att redovisa.

Artikeln finns att läsa här! (Kräver inloggning via universitet eller liknande för fri tillgång.)

Märkt , , , , , , , ,

Ny artikel från Forskargruppen: Systematisk översikt av patientstyrd inläggning

Nolde

Nolde: ”Sea with violet clouds and three yellow sailboats”

Under hösten 2014 inleddes en studie om patientstyrd inläggning vid SCÄ. Som ett första steg har vi gjort en systematisk översikt av vad som tidigare är känt om effekterna av detta koncept. Artikeln, med titeln ”Patient-controlled hospital admission in psychiatry: A systematic review”, publiceras i tidskriften Nordic Journal of Psychiatry under våren men finns redan nu att tillgå online här!

I korthet visar vi här att patientstyrd inläggning i tidigare studier har lett till ökad patientautonomi och -delaktighet, en bättre förmåga att hantera den egna sjukdomen och den egna vardagen samt avsevärt minskade vårdtider inom slutenvården – patienterna har varit inlagda vid fler enskilda tillfällen än innan men under totalt sett kortare tid. De deltagande patienterna har varit nöjda med modellen och eventuell oro hos behandlare kring fel- eller överanvändning av inläggningsmöjligheten har inte besannats. De resultat vi tar upp i artikeln är ju kända sedan tidigare men detta är första gången som någon undersökt omfattningen av den tillgängliga forskningen på området och sammanställt den på ett systematiskt vis. Eftersom delar av det ursprungliga materialet är på norska innebär vår översikt också att det nu blir tillgängligt för en bredare publik.

Det material som översikten baseras på är dock litet och av generellt låg evidensgrad – av förklarliga skäl då det rör sig om ett förhållandevis nytt forskningsfält. De studier vi tittat på kan samtliga ses som pilotprojekt. Alla de studier som ligger till grund för översikten är utförda i Norge och det är svårt att veta hur generaliserbara deras resultat är. Just Norge och Holland ses ofta som föregångsländer i fråga om patientstyrd inläggning och det kan därför vara intressant att notera att vi inte kunde finna en enda holländsk studie på ämnet som levde upp till våra inklusionskriterier, inte heller efter att vi varit i kontakt med holländsk expertis på området. Vidare har patientstyrd inläggning hittills huvudsakligen erbjudits patienter med psykossjukdom eller bipolär sjukdom. Mer forskning behövs, inte minst avseende vilka patientgrupper inom psykiatrin som kan ha nytta av konceptet. Här hoppas vi att vår pågående studie vid SCÄ ska kunna bidra!

Mattias Strand. överläkare och Yvonne von Hausswolff-Juhlin, docent, överläkare och enhetschef

Märkt , , , , , ,

Svenska Psykiatrikongressen 2015

Svenska Psykiatrikongressen 2015

I onsdags öppnade Svenska Psykiatrikongressen 2015 i Göteborg som varje år arrangeras av Svenska Psykiatriska Föreningen. Kongressen pågår i tre dagar och besöks av deltagare från hela landet.

I år fanns Stockholms centrum för ätstörningar med i programmet när vår verksamhetschef Anna-Maria af Sandeberg och SCÄ FoU:s enhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin föreläste om långvarigt sjuka patienter med ätstörningar, Eira-mottagningen och patientstyrd inläggning. Ta del av hela programmet på Svenska Psykiatrikongressens hemsida.

Förutom Anna-Maria och Yvonne hade flera medarbetare från kliniken åkt till Göteborg för att delta i kongressen.
Här kommer lite bilder:

Gabriel Wikström

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström inviger kongressen

Den modulära hjärnan 1983

Den modulära hjärnan 1983

Kristoffer Gillberg

Kristoffer Gillberg föreläser om barn och neuropsykiatri

Kristina Lugn

Kristina Lugn citeras

Gener

Gener

En kaffe innan hemfärd

En kaffe innan hemfärd

Märkt , , , , , , , , ,

Patientstyrd inläggning

Mattias Strand

Mattias Strand

I Norge har en ny behandlingsstrategi för patienter med psykiatrisk sjukdom (huvudsakligen psykossjukdom och affektiv sjukdom, men även ångestsyndrom och personlighetsstörningar) prövats sedan ungefär tio år tillbaka – patientstyrd inläggning. Patientstyrd inläggning innebär att patienter som är välkända inom heldygnsvården får möjlighet att lägga in sig själva under en kortare period utan att behovet av vård ifrågasätts. Patienten bestämmer själv när och hur länge (inom förutbestämda ramar) hen vill lägga in sig och kan när som helst skriva ut sig. En tanke bakom detta är bl a att i tidigt skede kunna bryta en försämringsepisod och därmed undvika längre sjukdomsperioder. Samtidigt är en grundläggande idé i konceptet att det står patienterna fritt att lägga in sig oavsett vilken den bakomliggande orsaken är. Resultaten har varit mycket lovade: den totala inläggningstiden liksom mängden tvångsvård har minskat markant och patienterna har upplevt en större delaktighet i och inflytande över den egna vården.

Under hösten 2014 inleddes ett projekt med patientstyrd inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar som del av en större satsning inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Det är det första projektet av sitt slag som vänder sig specifikt till ätstörningspatienter. Projektet är fortfarande i en inledningsfas: hittills har åtta patienter erbjudits ett kontrakt för patientstyrd inläggning men tanken är att mellan 20 och 40 patienter ska kunna bli aktuella i projektet, som löper under tre år.

För det konkreta projektet vid Vuxenvårdsavdelningen ansvarar enhetschef Margaretha Sandved, som tillsammans med projektledare Silvia Finnerman har utformat konceptet vid Stockholms centrum för ätstörningar . Från FoU-enheten kommer jag själv att hålla i uppföljning och utvärdering av projektet. Alla patienter som erbjuds kontrakt för självinläggning kommer också att erbjudas att vara med i denna uppföljande forskning. Vi kommer här att undersöka hur patienterna upplever deltagandet i projektet, i vilken mån deras sjukdomsbild och livskvalitet förändras och hur konceptet påverkar behovet av slutenvård och vård enligt LPT. Förhoppningen är också att kunna koppla hälsoekonomisk expertis till forskningsprojektet för att studera hur modellen påverkar sjukvårdskostnader.

Mattias Strand är överläkare på Mottagning för vuxna och forskare på  SCÄ FoU.

Märkt , , , , , , ,