Etikettarkiv: Nils Erik Svedlund

Nils Erik presenterar sin forskning på ICED 2018

Nils ErikICED

Nils Erik Svedlund

I helgen avslutades årets upplaga av International Conference on Eating Disorders som den här gången arrangerades i Chicago. Under 3 dagar samlas cirka 1300 forskare, kliniker och representanter från patient- och närståendeföreningar för att dela med sig av och diskutera aktuell forskning.

En av de som presenterade sin forskning var Nils Erik Svedlund från forskargruppen på SCÄ. Nils Erik har i sin studie (tillsammans med Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Claes Norring och Ylva Ginsberg) undersökt kopplingen mellan ADHD-symptom och behandlingsutfall vid ätstörningar.

Elisabeth Welch, enhetschef och PhD på SCÄ FoU

 

Taggad , ,

Fortsatt finansiering för kommande forskningsstudie på SCÄ

Ylva Ginsberg har blivit beviljad ett fortsättningsanslag på 325000 kronor från Söderström-Königska forskningsstiftelse för studien ”Lisdexamfetaminbehandling vid Bulimia nervosa med och utan samtidig sannolik Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)”. Studien är en fas II-studie som är randomiserad, öppen med en cross-over design. Tanken är starta nu under våren och förberedelserna är i full gång. Deltagare till studien kommer rekryteras bland patienter som söker hjälp för bulimia nervosa och accepterar internetbehandling vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Taggad , ,

Fredagsläsning: Preliminary Evidence for the Off-Label Treatment of Bulimia Nervosa With Psychostimulants: Six Case Reports

Ong publicerade 1983 en liten RCT med 8 patienter med bulimia nervosa (BN) som fick kraftfull symtomreduktion av metylamfetamin. Därefter dröjde det till 1997 då Schweickert publicerade en artikel där en patient med BN och ADHD som helt slutade hetsäta med metylfenidatbehandling. Flera liknande fallbeskrivningar har publicerats sedan dess. Keshen som 2013 beskrev 5 patienter med BN och ADHD som förbättrades av stimulantiabehandling beskriver i denna nyligen publicerade artikel 6 fall av BN som behandlats med stimulantia (Lisdexamfetamin i 5 fall) med god effekt. Behovet av kontrollerade prospektiva studier för att säkrare kunna uttala sig om denna behandlingsforms eventuella värde vid BN påtalas.

Här kan ni ta del av artikeln >

Nils Erik Svedlund, överläkare och doktorand

Taggad , ,

Forskargruppen har fått forskningsmedel från Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Yvonne von Hausswolff-Juhlin har tillsammans med sina medsökande Claes Norring, Ylva Ginsberg och Nils Erik Svedlund beviljats 500 000 kr till forskningsprojektet Centralstimulantiabehandling vid Bulimia Nervosa med och utan samtidig Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – En pilotstudie.

Den planerade studien ska undersöka om centralstimulantia som normalt används i behandling av ADHD kan vara ett verksamt tillskott även vid behandling av bulimia nervosa. Projektet har tidigare fått stöd av Söderström-Königska sjukhemmet och förhoppningen är att studien ska starta under hösten 2017.

I studien kommer 50 vuxna patienter med bulimia nervosa behandlas med ADHD-medicinen Lisdexamfetamin (Elvanse) under en 6-veckorsperiod som jämförs med en 6-veckorsperiod utan tillägg av medicinen. Patienterna kommer samtidigt genomgå internetbehandling som vi erbjuder på kliniken.

Taggad , ,

Ny artikel publicerad från forskargruppen

65

Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund är doktorand i vår forskargrupp och har nu fått sin artikel publicerad i BMC Psychiatry. I artikeln har Nils Erik analyserat självskattningar av ADHD-symtom bland patienter med ätstörning före behandling.

Ni kan ta del av artikeln här >

Taggad ,

Forskargruppen intervjuas om ADHD och ätstörningar

kit

Bild från KIT

I mellandagarna publicerade KIT en intervju med Nils Erik Svedlund och Yvonne von Hausswolff-Juhlin som berättar om studien med lisdyxamfetaminmedicinering vid hetsätningssymtom och sambandet mellan ADHD och ätstörningar.

Ni hittar den här >

Taggad , , , ,

ADHD-läkemedel som medicinering vid hetsätning

adhd

Nils Erik Svedlund är barnläkare och var tidigare överläkare vid SCÄ:s mobila team. Han är också forskarstuderande vid Karolinska Institutet och tittar i sin forskning på samband mellan ADHD och ätstörningssjukdom. Nu har även Nils Erik fått finansiering för sitt forskningsprojekt  från Söderström-Königska Foundation som vi skrev om förra veckan på bloggen.

Hej Nils Erik! I en tidigare läkemedelsstudie undersökte ni ADHD-läkemedlet lisdexamfetamins effekt hos patienter med hetsätningsstörning. Vad kom ni fram till?

-Läkemedelsstudien vi deltog i är redovisad i artikeln ”Lisdexamfetamine Dimesylate for Adults with Moderate to Severe Binge Eating Disorder: Results of Two Pivotal Phase 3 Randomized Controlled Trials”; Susan McElroy et al., 2015.  Studien visade en signifikant och kliniskt meningsfull reduktion av antal hetsätningsdagar per vecka jämfört med placebo. Detsamma gällde sekundära effektmått. På våra egna patienter i studien sågs en prompt effekt med frånvaro av hetsätningar efter studiestart hos en del patienter och dessa visade sig när blindningen bröts efter avslutad studie vara de som fått aktiv medicin. Samma tydliga förbättring sågs inte hos placebopatienterna även om de själva upplevde viss förbättring under studien.

Tidigare i år publicerades en SBU-rapport som går igenom kunskapsläget om behandling av hetsätningsstörning (binge eating disorder, BED). I rapporten konstaterar man att det finns visst vetenskapligt stöd för att lisdexamfetamin ökar andelen som uppnår remission från hetsätningsstörning, minskar antalet dagar med hetsätning och leder till viktreduktion. Lisdexamfetamin är sedan 2015 godkänt i USA för behandling av hetsätningsstörning. Vad är din praktiska erfarenhet, används läkemedlet även här i Sverige för denna patientgrupp?

-Jag har ingen egen praktisk erfarenhet av läkemedelsbehandling av BED utöver studien. Indikationen BED finns inte för lisdexamfetamin (LDX) i Sverige och för den godkända indikationen ADHD är LDX inte godkänt som förstahandspreparat. Jag tror att användningen av centralstimulantia på indikation BED är låg eftersom en eventuell samtidig ADHD nog ofta förbises. Om behandling ges sker det troligare med metylfenidat, som är förstahandspreparat vid medicinering av ADHD.

Vad är på gång i din forskning just nu? Kommer du att bygga vidare på den tidigare läkemedelsstudien?

-I min egen forskning har jag tittat på ADHD-symtom vid olika ätstörningsdiagnoser/-symtom hos vuxna med hjälp av ASRS-screeningen som ingår i Stepwise. Högst nivå av ADHD-symtom hittade vi vid bulimia nervosa (BN) och anorexia nervosa (AN) med självrensning och lägst nivå vid restriktiv AN. BED hamnade mittemellan dessa två. Symtomen hetsätning och kräkning var relaterade till hög nivå av ADHD-symtom. Nu jobbar jag med en ettårsuppföljning för att i första hand se om graden av ADHD-symtom påverkar möjligheten att bli frisk av behandlingen på SCÄ. Jag skulle gärna vilja bygga vidare på den läkemedelsstudie vi deltog i och pröva LDX-behandling för BN med/utan samtidig ADHD. Min hypotes där är att LDX reducerar symtomen vid BN och att graden av symtomlindring påverkas av graden av ADHD-symtom men att symtomlindring inte är beroende av en ADHD-diagnos. Förhoppningen är att hitta en effektivare farmakologisk hjälp jämfört med att som nu använda antidepressiva som komplement till den psykoterapeutiska behandlingen.

Taggad ,

Finansiella medel från Söderström-Königska Foundation har tilldelats forskargruppen!

Pengar

Söderström-Königska Foundation har tilldelat Ylva Ginsberg tillsammans med medsökande Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Claes Norring samt doktoranden Nils Erik Svedlund 500 000 kronor för projektet: ” Centralstimulantia vid Bulimia Nervosa med och utan samtidig Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). En pilotstudie”. Forskningsprojektet syftar till att utröna om centralstimulantiat Lisdexamfetamin kan vara en ny effektiv läkemedelsbehandling för Bulimia Nervosa och belysa om en eventuell sådan effekt är beroende (medieras) av en samtidig ADHD-diagnos eller påverkas (modereras) av graden av samtidiga ADHD-symtom.

 

Taggad , , ,

Ylva Ginsberg medverkar i SVT:s ”Fråga doktorn”

Ylva Fråga D

Igår medverkade Ylva Ginsberg i programmet ”Fråga doktorn” som den här gången handlade om ADHD, autism och neuropsykiatriska diagnoser. Tittarna fick själva skicka in frågor direkt till Ylva och psykolog Linda Gjertsson som också gästade programmet. Ylva är överläkare och disputerad forskare inom ADHD och är anknuten till vår forskargrupp på enheten. 2012 skrev hon sin doktorsavhandling om ADHD hos fängelseintagna som fick stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, eftersom det var den första läkemedelsstudie om ADHD som någonsin gjorts i en fängelsemiljö.

Hos oss är Ylva involverad som bihandledare till Nils Erik Svedlund i hans projekt om ADHD symptom hos vuxna kvinnor med ätstörningssymtom. Läs en kortare intervju med Ylva som vi gjorde tidigare på bloggen här >

Här hittar ni gårdagens ”Fråga doktorn” som Ylva medverkar i >

Taggad , , , , ,

SCÄ har startat en egen doktorandgrupp

Doktorshatt

Kliniken har nu bildat en egen doktorandgrupp som kommer träffas regelbundet. Syfte med doktorandträffarna är att skapa ett forum där blivande och registrerade doktorander har möjlighet att träffas och kan utbyta erfarenheter med varandra. Både inför och under doktorandtiden kommer ofta flera frågeställningar upp som vi kan hjälpa varandra med när vi ses.

Gruppen består just nu av Maja Molin, Erika Nyman Karlsson, Anne-Charlotte Wiberg, Karolin Lindberg, Mattias Strand, Carl Lund, Maiken Fjelkegård, Sara Ulfvebrand och Nils-Erik Svedlund. Gemensamt för alla gruppdeltagare är att samtliga har en koppling till SCÄ, antingen genom sitt kliniska arbete eller att sin handledare är med i forskargruppen på SCÄ FoU.

Vi kommer att träffas två gånger per år (en gång på våren och en gång på hösten) och träffarna kommer ske i nära anslutning till när forskargruppen har haft eller ska ha sitt möte.

Följande ämnen kommer diskuteras på doktorandträffarna:

Att ansöka om doktorandtjänst – vad krävs?
Att hålla presentationer och att få feedback
Inför halvtid – vad förväntas, hur går det till?
Etikprövning – hur gör man?
Att göra posters – hur går det till?
Inför disputation – vad ska man tänka på?

Sedan tidigare finns även en nationell doktorandgrupp som vi också tillhör och är engagerade i. Mer information om den kommer i ett senare blogginlägg!

Taggad , , , , , , , , , , , ,