Etikettarkiv: Doktorand

Mattias Strand är nu antagen som doktorand

Mattias ny

Mattias Strand blev i dagarna antagen som doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Mattias arbetar till vardags som överläkare på Idun och Iris dagenheter på Stockholms centrum för ätstörningar och blir nu vår sjätte registrerade doktorand i forskargruppen.

Grattis Mattias! Hur känns det nu att vara antagen som doktorand?
-Tack! I praktiken är det kanske inte så mycket som förändras, men det är såklart roligt att nu vara formellt registrerad som doktorand och att kunna sikta på att den forskning som jag redan håller på med så småningom ska mynna ut i en avhandling.

Berätta lite om ditt forskningsprojekt!
-Jag forskar om projektet med självvald inläggning som pågår på SCÄ:s vuxenvårdsavdelning sedan hösten 2014. Det jag ska göra är kort och gott att ta reda på om självvald inläggning är en bra modell eller inte. Man vet sedan tidigare att självvald inläggning kan fungera som ett gott stöd för patienter med t ex psykossjukdom eller bipolär sjukdom, men man har aldrig förut testat det för personer med ätstörningssjukdom. I min forskning tittar jag både på kvantitativa data, så som hur antalet vårddagar inom slutenvården förändras för de deltagande patienterna, och på kvalitativa data – här intervjuar jag alla deltagare om deras upplevelser av att vara med i projektet och kommer sedan att använda mig av kvalitativ innehållsanalys för att titta på återkommande teman i intervjusvaren. Vi planerar också att göra en hälsoekonomisk utvärdering av modellen, vilket inte har skett tidigare. Eftersom jag kommer att doktorera på deltid parallellt med att jag fortsätter att arbeta kliniskt som läkare vid dagvården så tar det ganska lång tid att bli klar, uppskattningsvis mellan sex och åtta år. Förhoppningen är ju dock såklart att betydligt tidigare än så kunna presentera resultat från forskningsprojektet.

Vad fick dig att bli intresserad av att forska kring ämnet?
-Jag tycker att självvald inläggning är en väldigt spännande ny modell, som i bästa fall kan innebära ett perspektivskifte där psykiatrisk slutenvård förvandlas från ”den sista utvägen” eller ”ett nödvändigt ont” när alla andra alternativ har falerat – så som det tyvärr ofta ser ut i praktiken idag – till ett konstruktivt förebyggande verktyg för patienterna.

Vad händer annars i sommar?
-Jag fortsätter att jobba på med forskningen. Nästa steg är att börja sammanställa resultaten från de patientintervjuer jag redan har genomfört, med sikte på att kunna färdigställa en första forskningsartikel under hösten.

Taggad , , , ,

Reflektioner från en doktorand

SABS28

Maja Molin, doktorand och projektledare för Eira-mottagningen.

Nu har jag varit doktorand i ett år. Det är fantastiskt. Svårt. Utmanande och väldigt lärorikt. Under året som gått har jag tillsammans med mina handledare (Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson) samlat in data och börjat analysera intervjuer till den första artikeln som syftar till att beskriva långtidssjuka ätstörningspatienters egna idéer om insjuknandet och vidmakthållandet av sjukdomen. Jag vill även här passa på att rikta ett stort tack till alla patienter som har delat med sig av sina tankar och lärt oss så mycket! Jag vill även dela med mig av en ny upptäckt. Något som jag tagit för givet och kanske inte förstått att uppskatta: vår dynamiska enhet! När jag träffar andra doktorander och berättar om den forskarvärld vi har på SCÄ FoU blir de ofta förvånade! Att jag som doktorand är inbjuden till alla forskarmöten och att vi har doktoranddagar, både nationella och klinikbundna, flera gånger om året är ingen självklarhet för många. Tydligen är det inte heller så vanligt att träffa sina handledare flera gånger i månaden! Så, tack Yvonne, Claes och Sanna! Tack Stephanie och Jenny för att ni hjälper till att hålla ordning på mig och tack till alla engagerade kollegor! Det är galet kul när ni frågar, engagerar er och kommer med input till min avhandling. Nu kämpar jag vidare, och det känns så bra!

Maja Molin, som firar 1 år som doktorand

Taggad ,

SCÄ har startat en egen doktorandgrupp

Doktorshatt

Kliniken har nu bildat en egen doktorandgrupp som kommer träffas regelbundet. Syfte med doktorandträffarna är att skapa ett forum där blivande och registrerade doktorander har möjlighet att träffas och kan utbyta erfarenheter med varandra. Både inför och under doktorandtiden kommer ofta flera frågeställningar upp som vi kan hjälpa varandra med när vi ses.

Gruppen består just nu av Maja Molin, Erika Nyman Karlsson, Anne-Charlotte Wiberg, Karolin Lindberg, Mattias Strand, Carl Lund, Maiken Fjelkegård, Sara Ulfvebrand och Nils-Erik Svedlund. Gemensamt för alla gruppdeltagare är att samtliga har en koppling till SCÄ, antingen genom sitt kliniska arbete eller att sin handledare är med i forskargruppen på SCÄ FoU.

Vi kommer att träffas två gånger per år (en gång på våren och en gång på hösten) och träffarna kommer ske i nära anslutning till när forskargruppen har haft eller ska ha sitt möte.

Följande ämnen kommer diskuteras på doktorandträffarna:

Att ansöka om doktorandtjänst – vad krävs?
Att hålla presentationer och att få feedback
Inför halvtid – vad förväntas, hur går det till?
Etikprövning – hur gör man?
Att göra posters – hur går det till?
Inför disputation – vad ska man tänka på?

Sedan tidigare finns även en nationell doktorandgrupp som vi också tillhör och är engagerade i. Mer information om den kommer i ett senare blogginlägg!

Taggad , , , , , , , , , , , ,

Forskningssymposium om ätstörningar

Symposium2

David Clinton (KÄTS) öppnar årets symposium

Idag samlades doktorander och forskare på myntkabinettet i Gamla Stan igen för att delta i årets forskningssymposium om ätstörningar. Forskningssymposium arrangeras varje år av KÄTS i samarbete med SABS och Riksät.

Symposium3

Erika Nyman-Carlsson föreläser

På årets symposium föreläser doktorand Erika Nyman-Carlsson om den svenska valideringen av formuläret Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). Ta del av Erikas publicerade artikel här!

Symposium5

Cindy Bulik

Cindy Bulik är på plats och presenterar banbrytande forskning om genetik och ätstörning!

Symposium6

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson presenterar nya Riksät.

Symposium7

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton berättar om den forskningsstudie som pågår nu på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Symposium1

Glada deltagare från SCÄ FoU!

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Doktoranddag

Doktoranddag

Doktorander och handledare på doktoranddag

Idag deltar våra nya doktorander (och delar av vår Forskargrupp) i en doktoranddag på Myntkabinettet i Gamla Stan. Vi går igenom varandras forskningsprojekt och diskuterar eventuella frågeställningar och problem. Tanken är också att inspireras och motiveras av varandra.

Taggad , , , , , ,

Sara Ulfvebrand forskar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand är psykolog och den tredje från SCÄ FoU som blev antagen som doktorand innan årsskiftet. Saras projekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning.

Grattis Sara! Hur känns det nu att vara doktorand?
-Fantastiskt roligt och ett stort ansvar att göra någonting bra av doktorandtiden!

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling du ska göra
-Mitt forskningsprojekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning. Syftet med avhandlingen är att undersöka prevalens av psykiatrisk samsjuklighet hos olika grupper av patienter med ätstörningar samt hur samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet. Och jag ska titta lite extra på om samsjukligheten ser olika ut för olika ätstörningsdiagnoser, om det finns skillnader gällande samsjuklighet mellan barn och vuxna med ätstörning och mellan kvinnor och män. Jag ska också se om samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet efter ett år.

Har du något bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
-Det viktiga är ju att ha ett bra projekt, en forskningsplan och garanterad finansiering för doktorandtiden. Sedan är mitt tips att börja i god tid, det är ganska mycket att skriva och förbereda inför ansökan. Prata med någon som redan har gått igenom ansökningsprocessen för tips och råd. Det är naturligtvis också en fördel att ha bra handledare i ryggen!

Taggad , , , , ,

Samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar

65

Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund är överläkare har en lång erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården  i Stockholm och i hemstaden Västerås. Nu arbetar Nils Eriks som överläkare på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar och har under 2014 även ägnat sig åt forskning på SCÄ FoU. Innan jul blev Nils Erik antagen som doktorand vid Karolinska Institutet.

Grattis Nils Erik! Hur känns det att vara doktorand?
– Tack! Det känns kul att vara registrerad så man får möjlighet att gå kurser som man behöver för sitt avhandlingsarbete. Att bli antagen får väl ses som en bekräftelse på att man arbetar med ett bärkraftigt projekt i en tillräckligt kompetent forskargrupp.

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling.
– Projektet går ut på att titta på samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar hos vuxna kvinnor dels när man först söker vård och även vid ettårsuppföljning av ätstörningsbehandlingen. Tanken är att detta ska vara slutfört under 2016.

Har du några bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
– Det viktiga är att du har ett bra projekt och att du är ansluten till en bra forskargrupp. Bägge sakerna är viktiga för att det ska bli trovärdigt och att projektet kan ros i hamn, både vetenskapligt och finansieringsmässigt. Det är nog dessa saker som är viktigast, själva antagningen blir sedan mer en formsak.

Nils Eriks abstract från Nordic Conference on Eating Disorder 2014

Taggad , , , , , , ,

Maja Molin vill öka kunskapen om långtidssjuka patienter med ätstörning

Maja

Maja Molin

Vi skrev tidigare om Maja Molin och Sara Ulfvebrand som deltog i Karolinska institutets antagningsseminarium för framtida doktorander. Nu kan vi rapportera glädjande nyheter att både Maja och Sara blev antagna som doktorander! Vi börjar med att fråga Maja om hennes avhandling.

Grattis Maja! Hur känns det nu att vara doktorand?
-Tack! Det känns fantastiskt. Äntligen. Jag har jobbat hårt för detta! Eftersom det inte är en självklarhet att bli antagen som doktorand på Karolinska Institutet så känner jag mig lite stolt också.

Berätta om din avhandling!
-Det övergripande syftet med min avhandling är att öka kunskapen om långtidssjuka patienter med ätstörning. Jag kommer att undersöka långtidssjuka patienters syn på insjuknandet och vidmakthållande av ätstörningen samt deras upplevelser av behandlingsinsatsernas inverkan på utveckling och vidmakthållande av ätstörningen. Jag kommer också undersöka behandlingstillfredsställelse och utfall av Eira mottagningens interventioner i termer av livskvalitet, ätstörningssymtom och ätstörningsstatus. Jag kommer  ta reda på om interventionen bidrar till en minskad total vårdkonsumtion, minskning av somatisk och psykiatrisk heldygnsvård, och minskning av psykiatrisk tvångsvård.

Har du något bra tips hur man bäst förbereder sig för att bli doktorand?
-Det krävs en hel del förarbete innan du kan skicka in en antagningsansökan till Karolinska Institutet. Grunden är en projektplan, en huvudhandledare och bihandledare och sist men inte minst, en garanterad finansiering. Men förutom det formella så måste du brinna ordentligt för ämnet, vara nyfiken och gilla att ”grotta ner sig i forskning”.
Att doktorera tar även 4 år på heltid, 8 år på halvtid, så att vara studiemotiverad är ett plus!

Maja Molin är doktorand, psykiatrisjuksköterska och projektledare för Eira mottagningen.
Läs mer om Eira mottagningen på vår hemsida

Taggad , , , , ,