Etikettarkiv: Ata Ghaderi

Anne-Charlotte Wiberg är nu antagen som doktorand

Anne-Charlotte Wiberg är nu registrerad doktorand vid Karolinska Institutet. Foto: Juliana Wiklund

Förra veckan blev Anne-Charlotte Wiberg antagen som doktorand vid Karolinska Institutet och blir forskargruppens tredje forskarstuderande. Hennes handledare är Elisabeth Welch som är post doc och enhetschef på SCÄ FoU, docent Yvonne von Hausswolff-Juhlin och professor Ata Ghaderi. Vi intervjuade Anne-Charlotte för att höra mer om hennes forskningsprojekt:

Grattis! Hur känns det nu att äntligen vara registrerad som doktorand?

-Det känns jätteroligt! Jag har ju påbörjat min forskning och hade 20% klinisk forskningstid under 2017. Redan i höstas började jag på Forskarskola KI/SLL inom klinisk psykiatri, så nu känns det skönt att vara registrerad doktorand på KI också.

Berätta om din forskning, vad är det du ska göra?

-Forskningen handlar om att utveckla och utvärdera en internetbehandling för patienter med ätstörningar. SCÄ erbjuder sedan tidigare en internetbehandling för vuxna patienter med hetsätningsproblematik, men programmet behöver utvecklas och förbättras. Eftersom det ägs och förvaltas av ett schweiziskt företag, gör vi en helt ny internetbehandling för samma patientgrupp. Den utvecklas på den nationella plattformen för digitalt stöd och behandling, kallad SoB, som ingår i 1177 Vårdguidens eTjänster. Behandlingen utgår från CBT-E (Enhanced Cognitive Behavioral Therapy) som är den ledande evidensbaserade behandlingen för ätstörningar och som vi redan erbjuder patienter på SCÄ.

Programmet utvecklar vi på SCÄ i samarbete med andra forskare från Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och eHälsoinstitutet i Kalmar.
Utvecklingen av behandlingsprogrammet baseras på användarcentrerad design vilket innebär att slutanvändare, dvs behandlare och patienter, är involverade i utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen sker i upprepade steg av utvärdering av användbarhet och förbättringar av programmet. I min första studie kommer jag även att undersöka patienters attityder till internetbaserad behandling. När programmet implementeras på SCÄ kommer jag att undersöka framgångsfaktorer och hinder i samband med implementeringen. I planen ingår även att utvärdera behandlingens effekt och om internetbaserad behandling är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med behandling utförd ansikte mot ansikte.

Vilka är din handledare?

-Min huvudhandledare är Elisabeth Welch, psykolog, PhD och enhetschef på FoU-SCÄ. Bihandledare är Ata Ghaderi, professor, Yvonne von Hausswollf-Juhlin, verksamhetschef, överläkare och docent och Hanna Broberg Danielsson, lektor på Institutionen för Informatik på Linnéuniversitetet med erfarenhet av utvärdering av eHälsa.

Slutligen, vad blir nästa steg?

-Vi har redan kommit en bra bit på vägen i utvecklingen och under våren kommer vi att genomföra utvärdering av programmets användbarhet. Vi kommer bl. a genomföra fokusgrupper med kliniker och patienter. Resultatet kommer att användas för att utveckla och förbättra programmet.

Taggad , , ,

KIND-seminarium med professor Ata Ghaderi

KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. KIND arrangerar även sina egna seminarium varje termin som riktar sig till intresserade forskare och kliniker.

Den 17 maj gästar professor Ata Ghaderi KIND-Seminarium för att presentera sin studie: ”Acceptance and Commitment Therapy in the treatment of adult anorexia nervosa: A randomized controlled trial”. Seminariet börjar klockan 16:00 och äger rum i KIND:s lokaler på Gävlegatan 22. Det är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs!

Läs mer om KIND på deras hemsida >

Här hittar du mer information om seminariet med Ata Ghaderi >

 

Taggad , , ,

sBody Project – Ett preventionsprogram för att förhindra utveckling av ätstörning

Ata1

Ata Ghaderi är initiativtagare och ansvarig för sBody Project.

Ata Ghaderi är psykolog, professor och forskargruppsledare vid sektionen för psykologi som ligger under Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han forskar om psykoterapi och beteendeanalys med fokus på prevention och behandling av ätstörningar samt närbesläktade områden. Exempel på andra forskningsområden är fetma, kroppsuppfattning, tvång, självskadande beteende, dysmorfofobi och livsstilsförändring. Ata är ansvarar även för projektet sBody Project som är ett preventionsprogram för att förhindra utveckling av ätstörning hos unga tjejer. Vi intervjuade Ata för att höra mer om projektet:

Berätta mer om projektet. Hur startade det och vad är syftet med det?
-Det finns en preventionsmodell som i flera studier har visat sig vara effektiv vad gäller prevention av ätstörningar. Det är dessutom den enda interventionen som har testats av oberoende forskare (replikerats med goda resultat). Jag initierade projektet genom att jag fick idén att ändra och anpassa formatet för interventionen för att den ska kunna implementeras på bred front för att göra en märkbar skillnad vad gäller folkhälsa inom detta område. Risken är annars att en bra psykologisk intervention blir något som bara forskare ägnar sig åt och att den inte används för det syftet för vilket det har utvecklats: Prevention av ätstörningar. Jag sökte forskningsmedel för det och fick anslag via Riksbankens Jubileumsfond.

Hur funkar det? Kan vem som helst genomföra programmet?
-Tanken bakom denna intervention är att man lär sig förhålla sig annorlunda till dagens skönhetsideal. Internalisering av smalhetsidealet är en av de robusta riskfaktorerna för utveckling av ätstörningar. Det är främst denna riskfaktor som är målet för behandlingen.

Vi utbildar gruppledare som kan genomföra programmet. Det krävs särskilda kunskaper för att lyckas genomföra detta på adekvat sätt. Gruppledarna behöver förstå både teorierna bakom interventionen och samtliga principer som interventionen vilar på. Om studien visar sig vara effektiv i detta format har vi ambitionen att lägga upp detaljerade instruktioner för hur psykologer ska kunna utbilda gruppledare med målet att implementera interventionen på myckte bredare fron än vad som är möjligt inom ramen för en forskningsstudie.

Preventionsprogrammet är ju samtidigt en studie som genomförs. Vad säger forskningen idag om preventionsarbete och ätstörningar?
-Det finns två interventioner som visar på goda resultat. Den ena kallas dissonans-baserad intervention eller BodyProject och den andra StudentBodies. Enbart BodyProject har oberoende replikationer och visar på klart starka resultat. StudentBodies är ockås lovande, men mer oberoende replikationer behövs innan man har vetenskaplig grund för att få vidare och testa dess effekt för svenska förhållanden. BodyProject har visat sig minska risken för ätstörningar med hela 60% vilket är extremt bra för en preventionsstudie som bara kräver 4 timmar. En anledning till de goda resultaten är att BodyProject är inte bara universell intervention (dvs en intervention som kan ges till alla), utan även en intervention som passar som selektiv eller indikerad intervention, dvs den lämpar sig också för personer som har viss riskprofil eller redan vissa symptom och besvär på det problem som vi ämnar förebygga. Tanken är minska ätstörningspsykopatologi i bred bemärkelse.

När räknar ni med att kunna presentera första resultaten från studien?
-Vi ämnar inkludera 400 deltagare inom de kommande månaderna och hoppas ha initiala resultat 1 år senare. Det är långtidsuppföljningar som är av störts värde och intresse i sådana studier, inte det som man ser direkt efter avslut. Vi ämnar följa deltagarna i upp till 3 år efter avslutad intervention.

Slutligen, hur ansöker man till sBody Project?
-Man kan läsa mer om studie på vår hemsida! För att komma med i studien behöver man vara tjej mellan 15 och 20 år. Eftersom det är en så kallad randomiserad kontrollerad studie så slumpas man till en av tre grupper:
1. Dissonansbaserad intervention som är den intervention som studeras främst.
2. Expressivt skrivande som har visat sig vara en mycket värdefull metod för att komma till rätta med egna tankar och emotioner.
3. Väntelista i ett halvår. De som hamnar i väntelista kommer att få ta del av dissonans-baserad intervention efter ett halvår.

Läs mer och håll dig uppdaterad om projektet på sbodyproject.se eller på deras Facebooksida!

Taggad , , ,

Zenitstudien – Ett forskningsprojekt om internetförmedlad behandling av ätstörningar

zenit_ill_400x296

I början av 2015 startade fyra psykologstudenter som gick sista terminen vid Linköpings universitet ett projekt med internetförmedlad behandling för personer med bulimi och hetsätningsstörning. Projektet var tänkt att vara studenternas examensarbete men också ett viktigt bidrag till forskningen om internetförmedlad KBT (IKBT) och se om metoden var lämpad även för ätstörningsbehandling. Projektet fick namnet Zenitstudien och med som handledare fanns Gerhard Andersson, Sandra Weineland och Ata Ghaderi.

När studien genomfördes fick hälften av deltagarna fungera som kontrollgrupp och vara utan behandling under tiden de andra genomförde ett behandlingsprogram under åtta veckor. Efter det jämfördes tillståndet hos patienterna som genomgått behandling med gruppen som inte hade behandlats. Kontrollgruppen påbörjade därefter samma behandling.

Zenitstudien avslutades under våren och en masteruppsats skrevs av Hedvig Andersson och Nicole Parmskog. Uppsatsen finns att ta del av här!

Läs även mer om Zenitstudien på deras hemsida (Eftersom studien är avslutad går det inte längre att anmäla sitt intresse för behandling)

Även vi på Stockholms centrum för ätstörningar har haft en projektmodell för internetförmedlad behandling för bulimi och hetsätningsstörning som kommer ingå som ett permanent behandlingsalternativ på kliniken fr. o. m 1 augusti. Läs om hur du söker internetbehandling på vår hemsida!

Taggad , , , , , ,