Etikettarkiv: Anne-Charlotte Wiberg

Fredagsläsning: Increasing the Availability of Psychological Treatments – A Multinational Study of a Scalable Method for Training Therapists

FredagsläsningAC

Under de senaste 25 åren har det skett stora framsteg när det gäller att ta fram evidensbaserade behandlingar för patienter med ätstörningar. Trots det är det få patienter som får dessa behandlingar och ett av skälen är brist på behandlare med metodkompetens. Internet-baserad utbildning för behandlare kan bidra till ökad tillgång till evidensbaserad behandling och i veckans fredagsartikel utvärderas acceptans och effekten av en sådan utbildning.

I studien rekryterades behandlare internationellt på forskargruppens hemsida. De erbjöds kostnadsfri utbildning i enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E), en evidensbaserad psykologisk behandling för ätstörningar. Behandlingen bestod av flera korta videofilmer, kompletterande skriftlig information, övningar och kunskapstest med feedback. Dessutom ingick ett bibliotek med allt material från kursen och ytterligare information om hur olika patientgrupper kan behandlas med CBT-E.
Kriterier för deltagande var tidigare erfarenhet av arbete med psykologisk behandling, pågående arbete med ätstörningsbehandling, möjlighet att ägna nio timmar till programmet under en period på 20 veckor och möjlighet att kunna behandla en eller flera patienter med CBT-E. Totalt deltog 806 terapeuter från 33 olika länder i studien. Förutom att svara på frågor om yrkesbakgrund, ålder, kön och klinisk erfarenhet så användes ett formulär för att utvärdera behandlarnas kompetens för behandling med CBT-E, före och efter utbildningen.

Över 70% av de behandlare som ingick i studien fullföljde studien. De flesta utbildningsmodulerna gicks igenom och de flesta deltagarna behandlade en patient med CBT-E, parallellt med utbildningen. Poängen i kompetensutvärderingsformuläret visade en signifikant ökning och 45 % av deltagande behandlare som initialt hade skattat låga poäng på kompetens uppnådde vid utbildningens avslut, poäng som indikerar god kompetensnivå. Resultatet är överensstämmer med tidigare studier från USA och Kanada.

Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka faktorer hos behandlare som bäst tillgodogjorde sig utbildningen och fann att följsamhet till utbildningen och samtidig behandling av patient med CBT-E ökade kompetensen. Författarnas konstaterar att internet-baserad utbildning är en framgångsrik metod för att utbilda behandlare i stor skala och att metoden i förlängningen kan bidra till ökad tillgång till effektiva psykologiska behandlingar.

Här kan ni läsa artikeln >

Anne-Charlotte Wiberg, socionom, leg psykoterapeut och doktorand

Taggad ,

Anne-Charlotte Wiberg är nu antagen som doktorand

Anne-Charlotte Wiberg är nu registrerad doktorand vid Karolinska Institutet. Foto: Juliana Wiklund

Förra veckan blev Anne-Charlotte Wiberg antagen som doktorand vid Karolinska Institutet och blir forskargruppens tredje forskarstuderande. Hennes handledare är Elisabeth Welch som är post doc och enhetschef på SCÄ FoU, docent Yvonne von Hausswolff-Juhlin och professor Ata Ghaderi. Vi intervjuade Anne-Charlotte för att höra mer om hennes forskningsprojekt:

Grattis! Hur känns det nu att äntligen vara registrerad som doktorand?

-Det känns jätteroligt! Jag har ju påbörjat min forskning och hade 20% klinisk forskningstid under 2017. Redan i höstas började jag på Forskarskola KI/SLL inom klinisk psykiatri, så nu känns det skönt att vara registrerad doktorand på KI också.

Berätta om din forskning, vad är det du ska göra?

-Forskningen handlar om att utveckla och utvärdera en internetbehandling för patienter med ätstörningar. SCÄ erbjuder sedan tidigare en internetbehandling för vuxna patienter med hetsätningsproblematik, men programmet behöver utvecklas och förbättras. Eftersom det ägs och förvaltas av ett schweiziskt företag, gör vi en helt ny internetbehandling för samma patientgrupp. Den utvecklas på den nationella plattformen för digitalt stöd och behandling, kallad SoB, som ingår i 1177 Vårdguidens eTjänster. Behandlingen utgår från CBT-E (Enhanced Cognitive Behavioral Therapy) som är den ledande evidensbaserade behandlingen för ätstörningar och som vi redan erbjuder patienter på SCÄ.

Programmet utvecklar vi på SCÄ i samarbete med andra forskare från Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och eHälsoinstitutet i Kalmar.
Utvecklingen av behandlingsprogrammet baseras på användarcentrerad design vilket innebär att slutanvändare, dvs behandlare och patienter, är involverade i utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen sker i upprepade steg av utvärdering av användbarhet och förbättringar av programmet. I min första studie kommer jag även att undersöka patienters attityder till internetbaserad behandling. När programmet implementeras på SCÄ kommer jag att undersöka framgångsfaktorer och hinder i samband med implementeringen. I planen ingår även att utvärdera behandlingens effekt och om internetbaserad behandling är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med behandling utförd ansikte mot ansikte.

Vilka är din handledare?

-Min huvudhandledare är Elisabeth Welch, psykolog, PhD och enhetschef på FoU-SCÄ. Bihandledare är Ata Ghaderi, professor, Yvonne von Hausswollf-Juhlin, verksamhetschef, överläkare och docent och Hanna Broberg Danielsson, lektor på Institutionen för Informatik på Linnéuniversitetet med erfarenhet av utvärdering av eHälsa.

Slutligen, vad blir nästa steg?

-Vi har redan kommit en bra bit på vägen i utvecklingen och under våren kommer vi att genomföra utvärdering av programmets användbarhet. Vi kommer bl. a genomföra fokusgrupper med kliniker och patienter. Resultatet kommer att användas för att utveckla och förbättra programmet.

Taggad , , ,

20% forskningstid på SCÄ tilldelas Anne-Charlotte Wiberg

ac

Anne-Charlotte Wiberg

Varje år låter Stockholms centrum för ätstörningar en medarbetare ägna 20% av sin ordinarie arbetstid till forskning. Ansökan går ut i november varje år och alla medarbetare som har en fast anställning har möjlighet att ansöka för ett forskningsprojekt enligt en ansökningsmall. Inkomna ansökningar bedöms av en jury som består av verksamhetschef, enhetschef för SCÄ FoU och forskningsledare. I år inkom två ansökningar som båda var väldigt lovande men efter överläggning blev det klart att Anne-Charlotte Wiberg kommer tilldelas forskningstid för 2017 med projektet ”Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling”

Grattis Anne-Charlotte! Hur känns det att få forskningstid för 2017?

-Det känns jättekul! Jag har ju påbörjat forskningen om appen Stegvis under året och jag är verkligen jätteglad att få tid till att fortsätta med det!

Berätta om ditt projekt, vad är det du ska göra?

-Jag utvärderar Stegvis som lanserades på SCÄ 2015. Under våren har jag gjort användartester för att utvärdera appens användbarhet. Tio behandlare som arbetar på SCÄ har deltagit i intervjuer och patienter som behandlas inom dagsjukvård har deltagit i en fokusgrupp. Jag har också samlat in kvantitativa data om användbarhet. Resultatet kommer att användas när vi ska utveckla Stegvis. På det här sättet får vi med våra användares uppfattning under systemutvecklingen. En förändring som utvärderingen har resulterat i är på gång innan årets slut, nämligen att införa en kamera i appen. Framöver kommer alltså patienterna att kunna fotografera sina måltider som komplement till att skriva vad de äter.

Nästa år kommer jag att utvärdera implementeringen av Stegvis på SCÄ. Utvärderingen kommer att göras i samarbete med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Utvärderingen syftar till att undersöka om användning av Stegvis ligger i linje med behandlares behov utifrån nuvarande arbetsmetoder och hur och i vilken utsträckning Stegvis används. Med studien hoppas vi få veta mer om vilka hänsyn som behöver tas i samband med det fortsatta implementeringsarbetet på SCÄ och i förlängningen även vid spridning till andra enheter som vill använda Stegvis.

Läs mer om appen Stegvis här >

Taggad , ,

Forskningsseminarium: Implementering och utvärdering av appen Stegvis

stegvis-statistik

Patienter på Stockholms centrum för ätstörningar använder Stegvis som ett stöd till den pågående behandlingen.

Igår höll Anne-Charlotte Wiberg och Kristofer Ekström i ett forskningsseminarium för SCÄ och KÄTS om arbetet med att ta fram matregistreringsappen Stegvis och den uppföljande forskning som pågår i projektet. Under seminariet dök det upp flera spännande idéer om hur man kan gå vidare i utvecklingen av appverktyget för att göra det ännu mer användarvänligt och användbart.

Ni kan läsa mer om Stegvis här >

Taggad , ,

Prisutdelning från Psykiatrifonden

Glada vinnare! Från vänster: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Karolin Lindberg, Anna-Maria af Sandeberg och Anne-Charlotte Wiberg.

I går kväll deltog Anne-Charlotte Wiberg och Karolin Lindberg i Psykiatrifondens prisutdelning på Svenska psykiatrikongressens årliga bankett. Dom har båda beviljats forskningsanslag på 50 000 kronor vardera och igår kväll var det dags för middag och prisutdelning. Priset delades ut av Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling. Karolins projekt handlar om interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa och Anne-Charlotte kommer påbörja ett forskningsprojekt om appen Stegvis. På plats fanns även vår verksamhetschef Anna-Maria af Sandeberg och SCÄ FoU:s enhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin.

Stort grattis till Anne-Charlotte och Karolin!

Film från prisutdelningen: 
Läs också DN-intervjun med Pebbles Karlsson Ambrose som tilldelades Psykiatrifondens fördomspris >

Psykiatrifondens hemsida >

Taggad , , ,

”Publish and Perish”

publish1

Igår deltog jag och Anne-Charlotte Wiberg i seminariet ”Publish and Perish” som anordnas av Sveriges unga akademi och Kungliga vetenskapsakademin.
Titeln är en lek med uttrycket ”Publish OR perish”, dvs ungefär ”publicera eller gå under”, som varit vanligt i den vetenskapliga världen. Dagens seminarium fokuserar på det förändrade landskapet i fråga om vetenskaplig publicering, där det på sätt och vis är lättare än någonsin att få sina forskningsrön publicerade men där frågor om hur man sedan bäst kan granska och kritiskt utvärdera forskningen därmed också blivit allt viktigare.

Talare under dagen var bl a Bruce Alberts, tidigare chefredaktör vid Science, Catriona MacCallum från PLOS, Tony Hyman från Max Planckinstitutet, Brandon Stell från franska CNRS och Tommy Ohlsson från KTH. Vi fick en spännande inblick i hur framtidens kommunikation, publikationsprocess och granskning inom forskarvärlden kan komma att se ut!

publish2

publish3

Mattias Strand, överläkare

Taggad , , , , , , ,

Patienter på SCÄ uppskattar Stegvis

Stegvispuff

I slutet av mars lanserade SCÄ appen Stegvis som är stöd till behandlingen för patienter på kliniken. Mattias Strand ställde några frågor till Kristofer Ekström som tillsammans med Anne-Charlotte Wiberg, Joakim de Man Lapidoth och Karolin Lindberg har varit med och utvecklat Stegvis.

Kristofer2BW

Kristofer Ekström har varit projektledare för Stegvis

Hur är det tänkt att Stegvis ska kunna användas i det kliniska arbetet med patienter med ätstörningar?
 -Matdagboken har ju funnits tidigare i pappersform och har varit mer eller mindre ett obligatoriskt inslag i de flesta behandlingsalternativ som vi erbjuder på kliniken. Behandlaren upprättar en matplan tillsammans med patienten som sedan för veckodagbok över vad hen har ätit och vilka känslor som upplevs. När patienten använder Stegvis kommer det kliniska arbetet inte förändras nämnvärt. Det som blir nytt är just själva hanteringen av matdagboken, vilket vi hoppas ska bli enklare och smidigare för patienten. Att ha matdagboken direkt sin smartphone istället för på papper gör att det blir enklare och mer diskret att registrera sina måltider. Påminnelsefunktionen hjälper till att skapa struktur över matvanor och både behandlare och patient får en bättre överblick över beteendemönster och måltider.

Vilka har ni samarbetat med i den tekniska utvecklingen? Har det varit svårt att förena era kliniska önskemål med de tekniska möjligheterna?
-Vi har genom SLSO anlitat två företag när vi tog fram Stegvis. Det första företaget utvecklade grundversionen för IOS och ligger bakom appens design, gränssnitt och utförande. När vi inför lanseringen skulle utveckla appen till Android anlitade vi ett annat företag och passade även på att justera vissa funktioner som inte blev av till den första versionen.

Jag tycker inte det har varit svårt att förena kliniska önskemål med tekniska möjligheter. Det som har begränsat oss är snarare budget och till en viss del de hårda regler och säkerhetskrav som ställs inom vård och teknik i Sverige. Vi valde att utveckla en app som inte innehåller känslig information, är fristående och där allt du registrerar endast lagras i appen. Patienten ansvarar alltså helt själv över informationen vilket gjorde det betydligt enklare för oss att kunna slutföra projektet.

Vad har de patienter och behandlare som har provat appen tyckt om den?
 -Inför lanseringen gjorde vi en mindre utvärdering med en testgrupp på ca. 20 patienter och behandlare där i stort sett alla vara mycket nöjda med Stegvis. Nu, fyra månader efter lansering, har vi hittills bara fortsatt fått positiv respons från patienterna. Behandlare har haft mer synpunkter på Stegvis, t. ex efterlystes en bättre översiktsvy, vilket vi faktiskt kommer åtgärda nu till hösten. Ett viktigt steg i implementeringen av Stegvis på kliniken har varit att vi kontinuerligt är med på alla enheters teammöten och följer upp hur det går och samlar in synpunkter. För patienter har vi en e-postadress där synpunkter och förbättringsförslag kan lämnas. Utöver det kommer vi genomföra en större utvärdering vid slutet av året, vilket blir jättespännande att ta del av!

Ann-Charlotte Wiberg har ju tidigare skrivit om den mängd ätstörningsappar som finns idag. Behövs det verkligen en till?
 -När vi inventerade utbudet av ätstörningsappar inför projektet tyckte vi att de flesta som fanns hade för mycket innehåll och var för röriga. Dessutom fanns det ingen svensk motsvarighet. Vi ville hålla det enkelt, snyggt och tilltalande. En app för ett tydligt ändamål och behov som ska vara enkel att använda. Stegvis är en matdagbok och ett behandlingsstöd, inte en självhjälps-app eller en behandling i sig.

Finns det några planer på att fortsätta att utveckla appen eller på att utveckla andra liknande tekniska verktyg?
-Ja absolut! Vi har jättemånga idéer för både Stegvis och även andra appar som stöd till behandlingen. Fokus just nu är att få till Stegvis så bra som möjligt, utvärdera och även få igång en forskningsstudie. Efter det vill vi på sikt även kunna erbjuda Stegvis till patienter och vårdgivare utanför kliniken vilket kommer kräva en mer omfattande förvaltning. Håll er uppdaterade här på bloggen vad som händer med Stegvis eller läs mer på stockholmatstorningar.se/stegvis!

Taggad , , , , , ,

SLSO presenterar vad som är på gång inom internetförmedlad stöd och behandling på Vitalis

Nu på morgonen har vi presenterat Stegvis tillsammans med andra verksamheter inom SLSO som arbetar med internetförmedlad stöd och behandling. Här kommer lite bilder:

Anna Östbom och Anette Cederberg pratar om den nya nationella plattformen

Ulla Forsbeck-Olsson från BUP inleder

Anne Behrman presenterar nya grepp i beroendevården

VItalis1

Vi presenterar Stegvis

Ulla Forsbeck-Olsson visar upp BUP-appen ”Hemuppgiften”

Två pigga föreläsare!

Taggad , , , , , ,

På väg till Vitalis 2015

    

Nu är jag och Anne-Charlotte Wiberg på väg till årets Vitalis i Göteborg. Vitalis är Nordens ledande och största konferens (och mässa) inom eHälsa och utveckling av vård och omsorg genom IT. Över 3000 deltagare beräknas besöka Vitalis som startade igår och pågår i tre dagar. 

Vi kommer presentera Stegvis tillsammans med andra projekt som är på gång inom SLSO inom internetförmedlad vård och stöd i behandling. 

Jag kommer rapportera mer från Vitalis under dom här två dagarna. Stay tuned!

Kristofer Ekström är projektledare för appen Stegvis och webbredaktör på SCÄ FoU och Stockholms centrum för ätstörningar. 

Taggad , , , , ,

Översiktsstudie om Smartphoneapplikationer för behandling av ätstörningar

Anne-Charlottebra

Anne-Charlotte Wiberg

Den ökade användningen av smarta mobiltelefoner har öppnat för möjligheten att använda applikationer i smartphones (appar) i samband med psykologisk behandling. Appar är utformade för att dra nytta av funktionaliteten och bekvämligheten i mobiltelefoner och kan förbättra behandling genom att göra den mer interaktiv, tillgänglig och tillfredsställande för patienter.

Personer med ätstörningar är en grupp som särskilt skulle kunna ha nytta av att använda app, antingen som stöd i behandling eller som ett sätt att erhålla evidensbaserad behandling via självhjälpsappar. Det skriver Adrienne Juarascio och medarbetare i en reviewartikel som publicerades i oktober förra året. Apptekniken möjliggör funktioner som påminnelser, registrering av symtom i realtid samt interventioner och anpassat stöd i patientens vardag, vilket kan öka följsamheten i behandling.

”En reflektion efter att ha läst artikeln är att det kanske kan övervägas om det faktum att författarna utvecklar en egen app innebär en intressekonflikt som t. ex. skulle kunna ha påverkat författarnas fokus på befintliga appars begränsningar.”

Adrienne Juarascio och medarbetare redovisar i sin artikel de appar som inriktar sig på behandling av ätstörningar. De undersöker om apparna bygger på evidensbaserade principer (EBP) för vuxna patienter med ätstörningar och bedömer om appar inom området använder sig av komponenter av Cognitive Behavioral Therapy-(Enhanced) (CBT/CBT-E), Interpersonell Terapi (IPT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De undersöker också om apparna utnyttjar den senaste utvecklingen inom smartphoneteknik.

De fann sex appar som var behandlingsinriktade: Recovery Record, RiseUp, Overcoming Your Eating Disorder, Before I Eat, iCounselor: Eating Disorder, Stop Binge Eating: Lose Weight, och Daytime Affirmations. De undersökta apparna visade sig innehålla få eller inga evidensbaserade principer. Flera av de komponenter som ingår saknar snarare empiriskt stöd, som guidad visualisering, positiva affirmationer eller generella copingstrategier som ”Ät något nyttigt”. Av de appar som undersöktes var Recovery Record den som utmärkte sig, både vad gäller EBP och utnyttjande av avancerad teknik. I den ingår daglig självobservation, copingstrategier som bygger på KBT- eller ACT-principer, socialt forum och möjlighet till kontakt med kliniker via en klinikerversion av appen. BeforeIEat erbjuder strategier för att hantera sug att hetsäta som baseras på KBT- och ACT-principer. Enligt författarnas analyser innehåller både RiseUp och iCounselor vissa EBP men mycket av innehållet saknar empiriskt stöd. Stop Binge Eating och Daytime Affirmations brister i att inkludera EPB och tillsammans med RiseUp och iCounselor även vad det gäller att använda sig av den senaste smartphonetekniken.

Appbilder

Trots den potentiella lämpligheten att använda appar i ätstörningsbehandling finns risker som lyfts fram i artikeln. En ökad tillgång till behandling via app skulle kunna medföra att personer undviker att söka professionell behandling när det behövs. Därför föreslås att appar innehåller funktioner som uppmuntrar användare att söka hjälp och länkar till behandling. Ett annat problem skulle kunna vara att individuell vårdplan och skräddarsydda kostrekommendationer saknas i befintliga appar samt att användare kan få skadlig feedback eller rekommendationer från andra användare i sociala forum via appar. Författarna rekommenderar kliniker, som avser att använda appar i behandling, att noga går igenom apparnas alla komponenter och att de kommunicerar med patienter om råd i sociala forum.

Inför framtida apputveckling tillhandahåller artikeln flera förslag på funktioner som kan ingå i appar för behandling av ätstörningar. Framförallt betonas att den senaste smartphonetekniken bättre kan utnyttjas t. ex. automatisk datalagring, realtidsinterventioner baserade på EBP och feedback anpassad efter användarens tidigare registreringar. Ingen av de appar som riktar sig till personer med ätstörningar har varit föremål för omfattande forskning. Författarna efterlyser därför studier med fokus på tillämpbarhet, acceptans och effektivitet innan appar implementeras i behandling eller sprids i stor skala.

Adrienne Juarascio och medarbetare har själva utvecklat en app, TakeControl, som riktar sig till personer med hetsätning. De skriver att TakeControl syftar till att överbrygga de begränsningar som befintliga appar har. Den använder den senaste smartphonetekniken och baseras på EBP för hetsätning. En reflektion efter att ha läst artikeln är att det kanske kan övervägas om det faktum att författarna utvecklar en egen app innebär en intressekonflikt som t. ex. skulle kunna ha påverkat författarnas fokus på befintliga appars begränsningar.
Artikeln bidrar med viktig kunskap om de appar som kan laddas ner via iOS app store och Android app store, som idag används av personer med ätstörningar och av våra patienter. Artikeln var lång och här presenteras bara en liten del av vad som diskuterades. Läs artikeln i sin helhet här!

Anne-Charlotte Wiberg är psykoterapeut och arbetar på Idun dagenhet på Stockholms centrum för ätstörningar. Hon har tillsammans med tre andra personer från SCÄ FoU utvecklat en app som är tänkt att användas som ett stöd till befintlig behandling på kliniken. Appen heter ”Stegvis” och kommer lanseras under våren 2015. Anne-Charlotte kommer under året även arbeta 20% på SCÄ FoU där hon kommer ägna sin tid åt forskning och utvärdering av Stegvis.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , ,