Månadsarkiv: augusti 2021

Psychotherapy and Medications for Eating Disorders: Better Together?

Forskning om kombinerad behandling, läkemedel och psykologisk behandling, vid ätstörningar har tidigare fått lite uppmärksamhet men nyligen publicerades en viktig översiktsstudie om detta.

Tjugoåtta randomiserade kontrollerade studier med vuxna personer med anorexia nervisa (AN), bulimia nervosa (BN) respektive hetstätningsstörning (Binge eating disorder; BED) ingick i översikten.

Studier om AN som ingick i översikten var fyra placebokontrollerade dubbelblindade studier om anorexia identifierades, varav två som undersökte effekter av Fluoxetin och två av Olanzapin. Studierna om Fluoxetin undersökte två olika behandlingsupplägg. I den ena studien användes en kombination av läkemedlet tillsammans med en strukturerad beteendeinriktad heldygnsvårdsbehandling för AN. I den andra studien användes Fluoxetin i kombination med 12 månaders kognitiv beteendeterapi (KBT) i öppenvård efter viktåterhämtning. I studierna om Olanzapin undersöktes läkemedlet i kombination med dagvårdsbehandling respektive 12 veckor med KBT inom ramen för öppenvård. Inga signifikanta effekter kunde konstateras i tre av de fyra studierna. Studien om Olanzapin kombinerat med dagvårdsbehandling, visade dock på en signifikant men blygsam fördel att kombinera de två metoderna.

Tolv studier som undersökte BN identifierades, varav de flesta fokuserade på läkemedel som tillägg till KBT som levererades på olika sätt; som individuell behandling, självhjälpsbehandling, terapeutguidad självhjälpsbehandling eller som gruppbehandling. Några studier undersökte tillägg av läkemedelsbehandling till andra former av samtalsbehandlingar, såsom näringsrådgivning, psykodynamiskt inriktad psykoterapi och ett intensivt eklektiskt heldygnsvårdprogram. Läkemedel som undersöktes var tricykliska antidepressiva läkemedel såsom desipramin och imipramin, samt fluoxetin. En studie jämförde effekten av att lägga till antingen d-fenfluramine (ett aptitdämpande preparat) eller placebo till KBT. I 10 av de 12 studierna om BN, kunde inte någon signifikant fördel med att kombinera behandlingar påvisas. I de andra studierna visade det sig att ett tillägg av psykologisk behandling till läkemedelsbehandling visade sig vara fördelaktigt.

Tolv studier om BED inkluderades i översikten där olika läkemedel och psykologisk behandling inkluderades. De behandlingsformer som användes var KBT och ett beteendeinriktat viktnedgångsprogram. Läkemedel som användes var bland annat olika selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), antiepileptiska medel och viktreducerande läkemedel. Även för BED var det få studier som kunde påvisa fördelar med att kombinera läkemedelsbehandling med psykologisk behandling. Två av studierna visade dock på signifikant förbättring avseende både hetsätning och viktresultat och det var studier som använde sig av antiepileptiska-läkemedel som tillägg. Två studier, som använde orlistat, (en viktminskningsmedicin) visade på blygsam effekt på viktminskning men inte på hetsätning.

Sammantaget visar resultatet i översikten att psykologisk behandling kombinerad med farmakologisk endast ger blygsamma effekter. Författarna lyfter också fram att studierna som ingick i översikten kännetecknas av betydande metodologiska begränsningar, särskilt när det gäller studier om AN och BN, inklusive omfattande bortfall, små sampelstorlekar, begränsad mångfald av patientgrupper, och brist på data efter avslutade behandlingar.

Författarna skriver att, trots att ätstörningar har stor betydelse för folkhälsan, är omfattningen av forskning om nyttan av att kombinera läkemedelsbehandling och psykologisk behandling vid ätstörningar begränsad och mer forskning behövs.

Översiktsartiekln i sin helhet kan ni läsa här

Märkt