Fredagsläsning: Assessing fidelity to family-based treatment: an exploratory examination of expert, therapist, parent, and peer ratings

Att implementera nya evidensbaserade behandlingar är en utmanande process. Resultat från forskning inom området implementeringsvetenskap pekar på vikten av att utvärdera såväl kliniska resultat, som resultatet av implementeringen när dessa behandlingar införs i verksamheter. Metodtrohet (fidelity) definieras som ”i vilken utsträckning behandlingen genomförs så som den är tänkt”.

Utvärdering av metodtrohet i kliniska miljöer har upplevts vara betungande, men är angeläget eftersom det påverkar behandlingsresultatet. Bland annat har behandlares följsamhet till metoden visat sig vara signifikant positivt associerad till gynnsamma behandlingsresultat, d v s ju bättre man följer metoden desto bättre behandlingsresultat. Vidare har expertkonsultationer visat sig förbättra metodtrohet och därmed utfall vid behandling av barn och ungdomar. Expertkonsultens kompetens visade sig vara särskilt viktig.

Familjebaserad behandling (FBT) är en evidensbaserad manualbaserad behandling som enligt nationella riktlinjer rekommenderas som förstahandsbehandling för barn och ungdomar med ätstörningar. Tidigare studier har visat på brister i följsamhet till FBT-manualen, vilket är alarmerande eftersom metodtrohet har visat sig vara viktigt för förbättring av ätstörningssymtom, särskilt viktökning. Dock har motstridiga bevis framkommit i en nyligen genomförd stor studie som inte hittade ett samband mellan vikt som ett primärt resultat och terapeutens följsamhet till FBT när trovärdighet bedömdes av utbildade observatörer.

Den aktuella studien som vi har valt att lyfta fram idag syftade till att hitta en pragmatisk, pålitlig och effektiv metod för att mäta metodtrohet när det gäller FBT. Man lät terapeuter genomgå en workshop i FBT, som tillhandahölls av forskagruppen under ledning av Dr James Lock som är professor i barn och ungdomspsykiatri vid Stanford University och en av grundarna av FBT. Terapeuterna fick sedan spela in vissa sessioner under behandlingen och inspelningarna bedömdes utifrån i vilken utsträckning sessionen hade följt manualen. Bedömningarna gjordes av flera olika personer: av en expert, av en kollega (med grundutbildning i FBT men ingen omfattande utbildning), av terapeuten själv samt av patientens föräldrar.

Resultatet av studien presenteras dels för varje item och dels på hela skalan. När man tittar på respektive item visade det sig att kollegial bedömning stämmer bäst överens med expertbedömarens, medan terapeutens egen och föräldrars bedömningar visade låg överensstämmelse med experten. När man tittar på hela skalan visar resultatet att terapeutens egen bedömning stämmer väl överens med expertens.

Artikelförfattarnas slutsats är att, även om kollegial bedömning visade högst överensstämmelse med expertens, så kan metoden då terapeuten själv utvärderar, vara den mest användbara och kostnadseffektiva metoden för bedömning av metodtrohet Nya innovativa och effektiva metoder för att utvärdera behandlingsföljsamhet behöver också tas fram.

Här kan du läsa artikeln >

Marie Carp, forskningssjuksköterska på SCÄ FoU

Märkt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: