Månadsarkiv: oktober 2018

N=1 Stockholm Symposium

sym1

I fredags anordnades heldagskonferensen ”N=1 Stockholm Symposium: Single-case experimentation enhancing the scientist practitioner challenge” vid Karolinska sjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet och belgiska Katholieke Universiteit Leuven. Från Stockholms centrum för ätstörningar deltog Thomas Parling och Mattias Strand. N-of-1-forskning är en nygammal metodik som fått ett allt större genomslag på senare år, i och med att man mer och mer kommit att betona så kallad ”personalized medicine”. Till skillnad från exempelvis randomiserade kontrollerade studier följer man här enstaka patienter över tid på ett strukturerat och uttalat experimentellt vis för att se hur behandlingsinterventioner påverkar utfall. En artikel i Nature från 2015 ger en bra bakgrund till n-of-1-studier >

Här är ytterligare några bilder från dagen:

sym2

Thomas med kolleger presenterade en poster

sym3

sym4

NKS

Ny artikel från forskargruppen: “Symptoms of disordered eating among adult international adoptees: A population‐based cohort study”

Dalibor Mareček: “Porträtt”

Veckans fredagsläsning kommer från forskargruppen och handlar om ätstörningar bland adopterade:

Det är sedan tidigare känt att internationellt adopterade på gruppnivå oftare drabbas av psykisk ohälsa. Bara ett fåtal studier har dock specifikt undersökt ätstörningssjukdom eller -symptom hos denna grupp och resultaten har varierat, delvis till följd av metodologiska problem.

Förra veckan publicerades en första studie som tittar närmare på förekomst av just ätstörningssymptom hos internationellt adopterade som vuxna. Studien är ett samarbete mellan Stockholms centrum för ätstörningar och våra kolleger vid landstingets Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Genom att använda data från CES:s stora folkhälsoenkät ”Hälsa Stockholm” för åren 2010 och 2014, med sammanlagt omkring 60 000 respondenter, har vi kunnat kartlägga nivåerna av självskattade symptom på påverkat ätbeteende och kroppsuppfattning hos gruppen internationellt adopterade i jämförelse med befolkningen i övrigt.

Studien visar att internationellt adopterade kvinnor uppvisar signifikant högre nivåer av kompensatoriska kräkningar, kontrollförlust över ätandet och upptagenhet vid mat i jämförelse med kvinnor i samma ålder i övrigt. Internationellt adopterade kvinnor är dessutom oftare underviktiga och skattar högre i fråga om önskan att ha en smal kroppsform. För internationellt adopterade män var den enda skillnaden att de uppvisade större tendenser till kontrollförlust i ätandet jämfört med män i samma ålder i övrigt. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan grupperna i fråga om medel-BMI, kognitiv restriktivitet eller så kallat känslomässigt ätande. Det rör sig i absoluta tal om små skillnader, men på befolkningsnivå och i ett kliniskt sammanhang kan skillnader av liten magnitud trots allt ha en väsentlig betydelse.

Man ska också komma ihåg att den aktuella studien berör just subjektiva symptom på påverkat ätbeteende och kroppsuppfattning. Det går inte att dra några slutsatser om förekomsten av regelrätt ätstörningssjukdom i de olika grupperna. Ett nästa steg för att förstå mer om ätstörningar hos internationellt adopterade är att undersöka eventuella skillnader i förekomsten av faktiska ätstörningsdiagnoser, genom att använda sig av bredare och mer ändamålsenliga registeruppgifter än vad man gjort i tidigare studier.

Här kan ni läsa artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt

Fredagsläsning: ”Depression and Cardiovascular Diseases”

HJÄRTA

Idag sitter jag i betygsnämnden för en avhandling med titeln ”Depression and Cardiovascular Diseases” som läggs fram av Aysha Almas. Även om Ayshas avhandling inte handlar direkt om ätstörningar vill jag ändå lyfta den som veckans fredagsläsning.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan depression och hjärt-kärlsjukdomar. I den här avhandlingen studeras vilka effekter och risker olika nivåer av depression har för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Avhandlingen bygger på en longitudinell studie kring psykisk hälsa, arbete och relationer där 10 443 kvinnor och män över 20 år har deltagit.

I studien upptäcktes att djupare depression ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar även om sambandet inte är linjärt. Störst risk hade personer som led av en moderat depression där risken för både hjärtinfarkt och stroke var större.

Det är alltid kul att få fördjupa sig i ett nytt ämne som man kan kanske inte dagligen arbetar med!

Här kan ni läsa hela avhandlingen >

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare och docent

Märkt

SvD debatt: ”Fördomar skadar många med fetma”

scale

I samband med att Världsfetmadagen inföll förra veckan publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet som uppmärksammar problemet med stigmatisering av personer med fetma.

”För att effektivare kunna hantera fetmaepidemin måste vi sluta klandra individer. Istället bör samhället vidta åtgärder som bottnar i kunskapen om fetmans genetiska, biologiska och miljömässiga orsaker”, skriver flera forskare från Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO).

Ta del av hela debattartikeln på SvD:s hemsida >

Märkt ,

Fredagsläsning: “When illness severity and research dollars do not align: are we overlooking eating disorders?”

Joakim von Anka

Den här veckans fredagsläsning är ett debattinlägg i tidskriften World Psychiatry som tar upp frågan om skillnader i forskningsanslag mellan olika fält inom psykiatrisk forskning. Artikel författarna pekar på den relativa allvarlighetsgraden vid ätstörningssjukdom: t ex räknas anorexia nervosa vanligen som den psykiatriska diagnos som medför högst risk för ökad dödlighet och i forskning om funktionsnivå uppvisar ätstörningssjukdom lika stor påverkan som schizofreni eller autismspektrumproblematik. Man konstaterar samtidigt att ätstörningsforskningen är kraftigt eftersatt i fråga om forskningsanslag. År 2015 motsvarade offentliga anslag till ätstörningsforskning i USA endast 0,73 dollar per sjuk individ – att jämföra med 58,65 dollar per sjuk individ för forskning om autism och 86,97 per dollar per sjuk individ för forskning om schizofreni. Det här är som sagt amerikanska siffror och det vore verkligen intressant att också se motsvarande statistik för forskningsanslag i Sverige och Europa.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt

Artikel om självvald inläggning i Läkartidningen

Patientrum för självvald inläggning vid Norra Stockholms psykiatri. Foto: Fredrik Nilsson

Förra veckan publiceras en artikel om Stockholms läns landstings projekt för självvald inläggning inom psykiatrin, där bland annat SCÄ deltar. I artikeln intervjuas Mattias Strand, läkare vid SCÄ, och Maria Smitmanis Lyle, projektledare för självvald inläggning för patienter med psykossjukdom vid Centrum för psykiatriforskning, om sina tankar kring modellen.

Här hittar ni artikeln >

Märkt

Fredagsläsning: Associations between ADHD and eating disorders in relation to comorbid psychiatric disorders in a nationally representative sample.

STEN.jpg

ADHD och ätstörningar delar samsjuklighet med depression, ångest, PTSD och missbruk. Den association som påvisats mellan ADHD/ ADHD-symtom och ätstörningar skulle tänkbart kunna förklaras av denna gemensamma samsjuklighet istället för andra gemensamma bakomliggande faktorer.

Hannah Ziobrowski och medarbetare har försökt bringa klarhet i detta genom att studera psykopatologin i ett representativt nationellt urval i USA. ADHD befanns vara starkt och signifikant associerat med Bulimia Nervosa, Hetsätningsstörning och ospecificerad ätstörning. Associationen försvagades när man kontrollerade för psykiatrisk samsjuklighet och var då fortsatt signifikant enbart mellan ADHD och Bulimia Nervosa. Resultatet talar för att den gemensamma samsjukligheten delvis kan förklara associationen mellan ADHD och ätstörningar.

Här kan ni läsa artikeln >

Nils Erik Svedlund, överläkare och doktorand på SCÄ FoU

Märkt

Onsdagsföreläsning den 17 oktober: Aktuell forskning på SCÄ

 

KISCÄ

Den 17 oktober är det dags för höstens andra Onsdagsföreläsning på Stockholms centrum för ätstörningar. Den här gången kommer vi presentera ett urval av forskningsprojekt som är aktuella just nu på kliniken.

Först kommer doktorand Anne-Charlotte Wiberg presentera sitt avhandlingsarbete med att utvärdera implementering, användbarhet och behandlingseffekter av den nya internetbehandlingen Nära som utvecklas just nu på SCÄ. Därefter har vi bjudit in tandläkare Ulrica Gidlund som berättar mer om sin forskningsstudie om tandhälsa kopplat till ätstörningar. Avslutningsvis kommer Bengt Fundin från Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) presentera IMA-studien som undersöker vilka biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar behandlingsresultat vid anorexia nervosa.

Läs gärna mer om våra forskningsprojekt och samarbeten på vår hemsida >

Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till klinikens medarbetare, men även andra som är verksamma inom hälso- och sjukvården eller forskning är välkomna. Om du är intresserad av att gå kan du anmäla dig direkt till kristofer.ekstrom@sll.se

Datum och tid:
Onsdagen den 17 oktober klockan 15:00-16:30

Plats:
Föreläsningssalen (Plan 1) på Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27

 

Märkt

Presentation av ARFID-studie vid World Psychiatric Associations kongress i Mexiko City

mex1

Förra veckan deltog jag vid World Psychiatric Associations (WPA) årliga kongress som den här gången gick av stapeln i Mexiko City. Under kongressen presenterade jag den översiktsstudie om diagnostisk validitet vid ARFID (undvikande/restriktiv ätstörning) som jag tillsammans med Elisabeth Welch och Yvonne von Hausswolff-Juhlin har genomfört under året – mer om denna studie följer inom kort här på bloggen. Här följer några bilder från konferensen:

mex2

Vår poster

mex3

Här blir jag grillad om vår studie av WPA:s president Juan Mezzich.

mex4

Konferenscentret

mex5

Studiebesök på Fray Bernandino Alvarez psykiatriska sjukhus, den största psykiatriska kliniken i Latinamerika.

mex6

mex7

Gruppterapirum

mex8

Lummig innergård på Instituto Nacional de Psiquiatria

mex9

mex10

Vad äter man till lunch utanför psykiatriska kliniken om inte tacos med hjärna (de orangea klumparna i gröna korgen)?

Mattias Strand, överläkare och doktorand, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,