Ny studie ska undersöka tandvårdens inverkan på behandling av ätstörningar

Ulrica Gidlund är tandläkare och vill undersöka hur problem med munhälsan både yttrar sig och skiljer sig åt bland olika patientgrupper med ätstörningar.

Under februari kommer en ny forskningsstudie om tandhälsa kopplat till ätstörningar starta på Stockholms centrum för ätstörningar i samarbete med Eastmaninstitutet, Folktandvården och Karolinska Institutet. Bakom studien står tandläkaren Ulrica Gidlund som vill undersöka hur problem med munhälsan både yttrar sig och skiljer sig åt bland olika patientgrupper med ätstörningar. Hon vill även undersöka hur livskvaliteten påverkas till följd av munhälsan bland ätstörningspatienter, något som tidigare aldrig har dokumenterats.

Ulrica är övertandläkare och specialist i oral protetik och arbetar sedan 2009 på Eastmaninstitutet Protetik med behandling av barn och vuxna patienter som är i behov av protetisk rehabilitering. Hon är även en erfaren föreläsare inom ämnet och är delaktig i flera kliniska forskningsprojekt.

Vi intervjuade Ulrica för att höra mer om studien:

Hej Ulrica, vad fick dig att intressera dig för munhälsa bland personer med ätstörningar?

-Som tandläkare kan jag vara den första som upptäcker att en patient lider av en ätstörning på grund av sjukdomens särskilda påverkan på munhälsan, framför allt då frätskador på tänderna (dental erosion). I det här skedet kan ätstörningen ännu vara okänd för patientens omgivning. Därför spelar tandvården en viktig roll i att tidigt kunna upptäcka ätstörningar, informera om sjukdomens konsekvenser för munhälsan samt motivera patienten att söka medicinsk vård i ett tidigt skede. Vikten av tidig upptäckt och att många patienter med ätstörningar även uttrycker en tandvårdsrädsla gör att jag vill sprida och öka kunskapen om den här patientgruppen i tandvården generellt.

I min roll som specialist i oral protetik träffar jag också flertalet patienter med långvarig ätstörning, som många har ett omfattande oralt behandlingsbehov och uttrycker ett stort lidande kopplat till sin munhälsa. Patienter som är medicinskt rehabiliterade från sin ätstörning har rätt till protetisk rehabilitering inom ramen för sjukvårdstaxa, som ett led i sin sjukdomsbehandling, enligt Stockholms läns landstings tandvårdsstöd.
Då behandlingen av ätstörningar oftast är långvarig är det viktigt att öka kunskapen om tandvårdsbehovet och att utvärdera utförda protetiska interventioner. I nuläget saknas kunskap både avseende det orala rehabiliteringsbehovet och utfallet av utförd protetisk behandling hos den här patientgruppen. Inte heller patienternas upplevelse av sin munhälsa kopplad till livskvalitet finns dokumenterad.

Berätta lite om den kommande studien

-Vi planerar att göra en tvärsnittsstudie med syfte att kliniskt undersöka det orala behandlingsbehovet kopplat till livskvalitet hos patienter med tidigare långvarig ätstörning.
Deltagare till studien kommer att rekryteras från Stockholms centrum för ätstörningar och delas in patientgrupperna: anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Det objektiva orala tillståndet kommer kliniskt undersökas, värderas och jämföras mellan grupperna samt mot en köns- och åldermatchad kontrollgrupp som består av patienter utan ätstörning, inom allmäntandvården. Det subjektiva orala behandlingsbehovet undersöks med tre enkäter avseende oralt relaterad livskvalitet, orofacial funktion och orofacial estetik. Vidare planeras en djupintervju med frågeställningar kring livskvalitet kopplad till munhälsa.

Vad hoppas du kunna uppnå med studien?

-Syftet är att studien ska ligga till grund för ett större forskningsprojekt om protetisk rehabilitering av patienter med ätstörningar, inom ramen för en forskarutbildning. Vi planerar även att utforma ett vårdprogram för det odontologiska omhändertagandet av patienter med ätstörningar. Det inom ramen för ett samarbete mellan Stockholms centrum för ätstörningar, Folktandvården Eastmaninstitutet och Karolinska Institutet.

En frågeställning som i hög grad engagerar mig är om den medicinska rehabiliteringen av patienter med ätstörningar kan förbättras av att en oral rehabilitering utförs. Alltså, blir förutsättningen att nutriera sig bättre för patienter med orala symptom såsom smärta, försämrad oral funktion och estetik, om symptomen behandlas? Vilken typ av protetisk intervention är då ”best practice”? Det finns mig veterligen ingen studie om odontologisk rehabilitering av patienter med ätstörning. Även kopplingen mellan munhälsa och livskvalitet, jämfört med personer utan ätstörningsdiagnos är spännande tycker jag. Förhoppningsvis kan det vara en framtida frågeställning inom ramen för ett större projekt med en prospektiv behandlingsstudie som den här tvärstnittsstudien är ett första steg mot.

Då ätstörning är den psykiatriska diagnosen med högst mortalitet, kan den orala hälsan i det perspektivet tyckas mindre relevant. De psykiska symptomen är dock reversibla, till skillnad från de orala, vilket motiverar ett nära samarbete mellan medicin och odontologi kring rehabiliteringen av ätstörningspatienter för att bibehålla den orala hälsan. Om en tidig ätstörningsdiagnos kan ställas genom identifiering av orala tecken på sjukdomen skulle behandling av ätstörningen kunna påbörjas tidigare. Om rehabilitering av försämrad munhälsa genom protetik kan underlätta behandlingen av sjukdomen så skulle fler kunna bli friska. Om min forskning visar på detta samband så skulle vinsten av ett gott samarbete mellan sjukvård och tandvård i denna patientgrupp bli väldigt tydlig.

Märkt ,

En tanke på “Ny studie ska undersöka tandvårdens inverkan på behandling av ätstörningar

  1. […] just nu på SCÄ. Därefter har vi bjudit in tandläkare Ulrica Gidlund som berättar mer om sin forskningsstudie om tandhälsa kopplat till ätstörningar. Avslutningsvis kommer Bengt Fundin från Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) presentera […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: