Månadsarkiv: december 2017

Fredagsläsning: Quality of friendships and motivation to change in adolescents with anorexia nervosa

Kan kvalitet i vänskapsrelationer påverka motivation till förändring hos patienter som vårdas för anorexia nervosa inom på heldygnsvård? Är vänskapsrelationer på avdelningen förknippade med en ökad känsla av att ha stöd i behandlingen? Dessa frågeställningar fokuserar veckans fredagsartikel på.

Studien inkluderade 30 flickor/kvinnor mellan 12-20 år som vårdades för anorexia nervosa på tre olika heldygnsavdelningar. Deltagarna fick besvara en rad självskattningar som rörde motivation, funktion av vänskap och vänskapskvalitet vid anorexia nervosa.

Tre vänskapsfunktioner – Hjälp, Intimitet och Självvalidering – var förknippade med en högre motivation till förändring. Detta inbegriper faktorer som vilja att lyssna, att uppmuntra och att bistå med att möta behov och mål. Att ha stöttande vänskapskontakter på avdelningen bidrog även till ökad motivation att förändras.

Studien inkluderar en liten grupp patienter och resultaten får därför ses utifrån detta och mer forskning inom detta område behövs. De preliminära resultaten tyder på att goda vänskapsrelationer förefaller att gynna rehabilitering hos unga vuxna patienter med anorexia nervosa inom heldygnsvården.
Att uppmärksamma och arbeta med att skapa stöttande vänskapsrelationer kan således vara ett viktigt fokusområde för att förbättra behandlingsutfallet för denna patientgrupp.

Här kan ni hitta artikeln >

Karolin Lindberg, psykolog och doktorand på SCÄ FoU

Märkt

Vårens Onsdagsföreläsningar på Stockholms centrum för ätstörningar

Forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar arrangerar varje termin egna föreläsningar på kliniken som vi kallar för Onsdagsföreläsningar. Föreläsningarna äger rum på onsdagseftermiddagar (15:00-16:30) och gästas av spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning.

Onsdagsföreläsningar riktar sig främst till klinikens personal men ett begränsat antal platser är även öppna för andra som är verksamma inom forskning eller hälso- och sjukvården. Om du är intresserad av att gå kan du anmäla dig till kristofer.ekstrom@sll.se

Föreläsningarna är kostnadsfria och äger alltid rum i Föreläsningssalen (Plan 1) på Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27.

Vårens föreläsningar 2018:

31 januari: Vuxna med övervikt och ätstörning
Föreläsare: Anne Christenson, leg fysioterapeut på Överviktscentrum och doktorand vid Karolinska Institutet. Gunilla Häll, leg dietist på Överviktscentrum.

18 april: Barn och unga med övervikt
Föreläsare: Gunilla Morinder, leg. fysioterapeut och med dr samt Annika Janson, överläkare och med dr. Båda verksamma på Rikscentrum barnobesitas.

23 maj: Implementering av KBT-E och FBT på Stockholms centrum för ätstörningar
Föreläsare: Medarbetare på Iris dagenhet och Mottagning för barn och ungdom.

Märkt

Ny artikel från forskargruppen: “Ehlers-Danlos Syndrome in a Young Woman with Anorexia Nervosa and Complex Somatic Symptoms”

I dagarna publicerades en case report-artikel i International Journal of Eating Disorders författad av Michelle Lee och Mattias Strand vid Stockholms centrum för ätstörningar. Fallrapporten beskriver en patient med både anorexia nervosa och Ehlers-Danlos syndrom (EDS), en medfödd bindvävssjukdom som karakteriseras av överrörliga leder, extremt töjbar hud och en generellt skör bindvävsstruktur som i sin tur kan påverka många olika organ i kroppen. Till följd av att den kliniska bilden kan vara mångskiftande och ospecifik är det tyvärr vanligt att det dröjer många år från symptomdebut tills dess att en korrekt EDS-diagnos fastställs. En hel del symptom, inte minst från mag-tarmkanalen, kan också överlappa med besvär orsakade av en ätstörningssjukdom. Förhoppningsvis kan denna fallrapport bidra till att öka kunskapen och uppmärksamhet i fråga om EDS.

Här kan man hitta artikeln > 

Mer info om Ehlers-Danlos syndrom på Socialstyrelsens hemsida > 

Märkt , ,

Fredagsläsning: Validity and reliability of the attention deficit hyperactivity disorder self-report scale (ASRS-v1.1) in a clinical sample with eating disorders

Världshälsoorganisationen WHO:s självskattningsskala för ADHD hos vuxna; ASRS började vi använda rutinmässigt på SCÄ under 2012 som en del av Stepwise. Det är ju bara 5 år sedan men då var vi inte särskilt medvetna om att det är vanligt bland våra ätstörningspatienter, speciellt de med hetsätning/självrensning, att samtidigt ha ADHD-problem. Förutom att ASRS-införandet ökat allas vår medvetenhet om detta har registreringarna också resulterat i två vetenskapliga artiklar; en publicerad och en på väg att bli publicerad. I den första påvisades att anorektiker som även hetsäter och självrensar har lika mycket ADHD-symtom som de med Bulimia Nervosa I den andra visas att färre patienter med mycket ADHD-symtom blir friska (fria från ätstörningsdiagnos) efter 1 års behandling på SCÄ.

ASRS-skalans värde för att skatta ADHD-symtom hos patienter med ätstörning med deras höga ångestnivå har ifrågasatts. Glädjande därför att det nyligen kom en artikel där man utvärderat hur skalan fungerar på 500 vuxna ätstörningspatienter och där funnit att den är pålitlig och visar det den är avsedd för även i denna patientgrupp.

Här kan ni ta del av artikeln >

Nils Erik Svedlund, doktorand och barnläkare på FoU

Märkt

Debattartikel: Medierapportering om suicid

Idag skriver jag tillsammans med Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero, och Peder Björling, överläkare vid Psykiatri Sydvästs MBT-team, i tidningen Journalisten om bra och dålig medierapportering kring självmord. Detta har inte i första hand med ätstörningar och ätstörningsforskning att göra men kan kanske ändå vara av intresse för dem som följer FoU-bloggen. Debattartikeln finns att läsa här >

Suicide Zeros hemsida > 

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Centrum för Psykiatriforskning firar 10 år

Igår firade Centrum för Psykiatriforskning (CPF) 10-årsjubileum och bjöd in till öppet hus med föreläsningar och posterpresentationer i sina lokaler på Norra Stationsgatan. CPF är en forskningsorganisation för psykiatriska verksamheter i Stockholms län och ansvarar för forskning och utbildning. Verksamheten är gemensamt inrättad och en del av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet.

Från SCÄ föreläste Yvonne von Hausswolff-Juhlin om klinikens forskningsverksamhet och doktorander från forskargruppen deltog med posters. Här kommer lite bilder från dagen:

Professor Nils Lindefors från internetpsykiatrienheten.

Professor David Mataix-Cols.

Doktorand Karolin Lindberg.

Doktorand Nils Erik Svedlund.

Verksamhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin.

Julstöd till dig som har en ätstörning

julgran

Under julen samlas oftast släkt och vänner för att äta julmat tillsammans vilket är en av höjdpunkterna för många. Men julen kan istället vara outhärdlig och ångestfylld för personer som har en ätstörning, precis som vid många andra högtider där maten har en betydande roll.

För att underlätta för våra patienter har våra dietister på kliniken samlat några användbara tips och satt ihop måltidsförslag som patienter kan ta del av på vår hemsida. Informationen finns även som en folder som kan skrivas ut och spridas på andra enheter.

Gå in på stockholmatstorningar.se/julstod

Under december erbjuder även Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar ett utökat stöd för drabbade och nätstående i Stockholm. Förutom stödchatt och stödmejl anordnas öppna träffar varje vecka i deras lokaler på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan. Datum och tider för alla aktiviteter hittar ni här >

Märkt

Fredagsläsning: Är ätstörning en riskfaktor för typ 2 diabetes?

Typ 2 diabetes, eller åldersdiabetes som det brukar kallas i vardagligt tal drabbar ca 4% av befolkningen i Sverige och prevalens ökar. Ofta diskuteras kopplingen mellan ätstörning och typ 1 diabetes (barn och ungdomsdiabetes). I denna översiktsartikel har författarna valt att studera sambandet mellan ätstörningar och typ 2 diabetes.

Vid genomgång av alla artiklar publicerad vid tillfället fann författare ett samband mellan BN och BED och ökad risk för att senare i livet utveckla typ 2 diabetes, men detta samband kunde inte ses vid AN. Författarna diskuterar möjliga förklaringsmodeller såsom genetiska, metabola och ett kaloriöverskott. Dock finns det för få och för små studier för att slå fast förklaringsmodeller. Författarna rekommenderar att BN och BED patienter följs upp med screening för diabetes i någon form.

Här kan ni ta del av artikeln >

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare och docent

Märkt

Fredagsläsning: The association between interpersonal problems and treatment outcome in patients with eating disorders.

Interpersonella problem, det vill säga svårigheter i mellanmänskliga relationer, kan bidra till uppkomst och vidmakthållande av ätstörning.
Syftet i veckans fredagsartikel var dels att undersöka om det fanns specifika interpersonella stilar hos patienter med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och ätstörning UNS dels att utforska om dessa stilar kunde kopplas samman med behandlingsutfall.

Deltagare i studien var 159 patienter som fått gruppbehandling i öppenvård. Interpersonella problem mättes innan behandling med formuläret Inventory of interpersonal problems (IIP). Detta formulär mäter interpersonella stilar utifrån två dimensioner; Dominans och Värme. Dominans sträcker sig från att man är mycket kontrollerande i relationer till att man anpassar sig och låter andra bestämma. Värme består av å ena sidan ett kallt och distanserat förhållningssätt i relationer å andra sidan att man är självuppoffrande och varm. IIP mäter totalt åtta interpersonella stilar som alla är unika kombinationer av Dominans och Värme. Förutom interpersonella problem mättes även förekomst av ätstörningssymptom efter behandling.

I resultatet framkom att patienterna generellt uppvisade en undfallande (icke-dominant) och vänligt tillmötesgående (varm) interpersonell stil. Man fann att patienter med en mer kall/distanserad och ovänlig interpersonell stil uppvisade ett sämre utfall i behandlingen. Det fanns även en trend att mer patienter med en dominerande och kontrollerande interpersonell stil uppnådde ett bättre behandlingsresultat. Resultaten pekar på att patienter med ätstörning har ett specifik interpersonellt sätt att relatera till andra samt att detta kan ha betydelse för behandlingsutfall.

Här hittar ni artikeln >

Karolin Lindberg är psykolog och doktorand på SCÄ FoU