Månadsarkiv: december 2017

Fredagsläsning: Är ätstörning en riskfaktor för typ 2 diabetes?

Typ 2 diabetes, eller åldersdiabetes som det brukar kallas i vardagligt tal drabbar ca 4% av befolkningen i Sverige och prevalens ökar. Ofta diskuteras kopplingen mellan ätstörning och typ 1 diabetes (barn och ungdomsdiabetes). I denna översiktsartikel har författarna valt att studera sambandet mellan ätstörningar och typ 2 diabetes.

Vid genomgång av alla artiklar publicerad vid tillfället fann författare ett samband mellan BN och BED och ökad risk för att senare i livet utveckla typ 2 diabetes, men detta samband kunde inte ses vid AN. Författarna diskuterar möjliga förklaringsmodeller såsom genetiska, metabola och ett kaloriöverskott. Dock finns det för få och för små studier för att slå fast förklaringsmodeller. Författarna rekommenderar att BN och BED patienter följs upp med screening för diabetes i någon form.

Här kan ni ta del av artikeln >

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare och docent

Taggad

Fredagsläsning: The association between interpersonal problems and treatment outcome in patients with eating disorders.

Interpersonella problem, det vill säga svårigheter i mellanmänskliga relationer, kan bidra till uppkomst och vidmakthållande av ätstörning.
Syftet i veckans fredagsartikel var dels att undersöka om det fanns specifika interpersonella stilar hos patienter med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och ätstörning UNS dels att utforska om dessa stilar kunde kopplas samman med behandlingsutfall.

Deltagare i studien var 159 patienter som fått gruppbehandling i öppenvård. Interpersonella problem mättes innan behandling med formuläret Inventory of interpersonal problems (IIP). Detta formulär mäter interpersonella stilar utifrån två dimensioner; Dominans och Värme. Dominans sträcker sig från att man är mycket kontrollerande i relationer till att man anpassar sig och låter andra bestämma. Värme består av å ena sidan ett kallt och distanserat förhållningssätt i relationer å andra sidan att man är självuppoffrande och varm. IIP mäter totalt åtta interpersonella stilar som alla är unika kombinationer av Dominans och Värme. Förutom interpersonella problem mättes även förekomst av ätstörningssymptom efter behandling.

I resultatet framkom att patienterna generellt uppvisade en undfallande (icke-dominant) och vänligt tillmötesgående (varm) interpersonell stil. Man fann att patienter med en mer kall/distanserad och ovänlig interpersonell stil uppvisade ett sämre utfall i behandlingen. Det fanns även en trend att mer patienter med en dominerande och kontrollerande interpersonell stil uppnådde ett bättre behandlingsresultat. Resultaten pekar på att patienter med ätstörning har ett specifik interpersonellt sätt att relatera till andra samt att detta kan ha betydelse för behandlingsutfall.

Här hittar ni artikeln >

Karolin Lindberg är psykolog och doktorand på SCÄ FoU