Månadsarkiv: november 2017

Fredagsläsning: Fatal attraction – The relationship between patients and their eating disorders, an interpersonal and attachment perspective

Idag disputerar vår doktorandkollega Emma Forsén Mantilla med sin avhandling om självbild och relation till ätstörning. Emma är psykolog och arbetar på Kunskaps centrum för ätstörningar samtidigt som hon har varit doktorand på Institutionen för kliniks neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hennes handledare är Andreas Birgegård och David Clinton och opponent vid disputationen är Susanne Lunn från Köpenhamns universitet.

Här kan du läsa Emmas avhandling >

Märkt ,

Livsstilsmottagningen presenterar sin verksamhet på årets sista Onsdagsföreläsning

Johanna Pusette Falk är psykolog på Livsstilsmottagningen.

Johanna Pousette Falk är psykolog och har arbetat med beroendeproblematik på Beroendecentrum under många år. Sedan fem år tillbaka arbetar hon på Livsstilsmottagningen som är Maria Ungdoms mottagning för unga vuxna med alkohol och drogproblem. Nästa vecka kommer hon till oss för att presentera Livsstilsmottagningens verksamhet på terminens sista Onsdagsföreläsning. Vi har pratat lite med Johanna:

Hej Johanna! Berätta lite om Livsstilsmottagningen. Vad gör ni och vilka riktar ni er till?

-Livsstilsmottagningen är en del av Beroendecentrum Stockholm och Maria ungdom. Vi riktar oss till unga vuxna mellan 18 och 25 som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Läs gärna mer om oss på livsstilsmottagningen.se

Hur vanligt är det att ni även möter personer med ätstörningsproblematik hos er?

-En stor del av patienterna som går hos oss har även andra psykiatriska besvär som ångesttillstånd, depression, neuropsykiatriska diagnoser och ätstörningar är inte heller helt ovanligt. Jag kommer återkomma kring det nästa vecka på föreläsningen.

Johanna föreläser på Onsdagsföreläsningen den 29 november. Läs mer information om föreläsningarna och hur du anmäler dig här >

Märkt , ,

Hard Choices in Nordic Health Care 2.0

Godfrey Jervis Gordon: ”Royal Naval Hospital, Haslar”.

Flera pågående projekt vid Stockholms centrum för ätstörningar, så som självvald inläggning och Eira-mottagningen för patienter med långvarig svår ätstörningssjukdom, handlar i grund och botten om att skifta perspektiv i fråga om prioriteringar i vården. Ska till exempel den primära målsättningen alltid vara tillfrisknande, eller finns det lägen där ett fokus på ökad livskvalitet kan vara en bättre prioritering? Finns det i så fall också risker med ett sådant perspektivskifte? Detta slags frågor diskuterades i måndags på konferensen ”Hard Choices in Nordic Health Care 2.0”, där jag deltog från Stockholms centrum för ätstörningars sida. Konferensen anordnades av NordForsk, som är en underorganisation till Nordiska ministerrådet, och ägde rum i Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler vid Klara kyrka. Under dagen föreläste bland annat professor Maartje Schermer från Rotterdam, professor Angus Dawson från Sydney, professor Gudmundur Heidar Frimannsson från universitet i Akureyri, professor Christian Munthe från Göteborgs universitet och professor Fredrik Svenaeus från Södertörns universitet om mål för hälsovården och frågor om etik och rättvisa releterade till vårdens prioriteringar.

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Dålig kunskap i vården om hetsätning

Igår sände Sveriges Radio ett inslag om hetsätning där man får höra både drabbade och forskare berätta. I inslaget medverkar Cynthia Bulik och Yvonne von Hausswolff-Juhlin som säger att hetsätning är den vanligaste formen av ätstörning och att vården behöver få bättre kunskap om sjukdomen.

Ta del av inslaget här >

Märkt ,

Fredagsläsning: ”The Science Behind the Academy for Eating Disorders’ Nine Truths About Eating Disorders”

Att öka kunskapsspridningen kring ätstörningar är mycket viktigt! I ett syfte att sprida kunskap kring ätstörningar publicerade därför Cynthia Bulik i samarbete med the Academy for Eating Disorders i början av 2015 nio sanningar om ätstörningar:

Sanning # 1: Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka.
Sanning # 2: Familjer får inte skuldbeläggas. De kan snarare vara en mycket värdefull tillgång i behandlingsarbetet.
Sanning #3: En ätstörningsdiagnos är en hälsokris som stör både individens och familjens möjligheter att fungera.
Sanning #4: Ätstörningar är inte ett val utan allvarliga tillstånd som påverkas av biologiska faktorer.
Sanning #5: Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status.
Sanning #6: Ätstörningar är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer.
Sanning #7: Arvs- och miljöfaktorer spelar en viktig roll i utvecklandet av ätstörningar.
Sanning #8: Vem som drabbas av ätstörningar styrs inte enbart av gener.
Sanning #9: Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är viktig.

Tillsammans med Cynthia Bulik och ett gäng framstående forskare inom ätstörningsområdet har vi nu också skrivit ihop en artikel där vi presenterar det vetenskapliga stödet bakom dessa sanningar. Artikeln har titeln ”The Science Behind the Academy for Eating Disorders’ Nine Truths About Eating Disorders” och publicerades under hösten 2017 i European Eating Disorders Review.

Jag kan varmt rekommendera er som är intresserade att läsa artikeln. Ni hittar den här >

Elisabeth Welch, enhetschef på SCÄ FoU

Märkt

Avhandling om stigmatisering av överviktiga

Fetma ses i dag som ett av de största hoten mot folkhälsan. Samtidigt präglas synen på tjocka människor allt mer av förakt, moralism och fördomar, säger forskaren Susanne Brandheim till Dagens Nyheter som i oktober kom ut med sin doktorsavhandling om hur överviktiga personer stigmatiseras.

Om du är prenumerant på DN kan du ta del av intervjun med Susanne i sin helhet här >

Annars hittar du hennes avhandling att läsa här >

Märkt

SEDS höstmöte

Dietisten Ola Wallgren från Sahlgrenska universitetssjukhuset delar med sig av sina erfarenheter.

I fredags var det dags för SEDS (Svenska ätstörningssällskapet) höstmöte här i Stockholm. Temat för dagen var ”mat och nutrition vid ätstörningsbehandling”. Dietisten Gisela van der Ster startade dagen med att prata kring svenska näringsrekommendationer som lätt hamnar i kontrast med verkligheten för en person drabbad av en ätstörning. Även andra dietister (Susanne Fredén från Akademiska universitetssjukhuset, Stine Störsrud & Ola Wallgren från Sahlgrenska universitetssjukhuset) stod under dagen på scenen för att berätta om sina erfarenheter av att bemöta patienter som äter veganskt/vegetariskt men också kring att äta glutenfritt. Intressant var också att höra Frisk & Fris Maja Engström som berättade om sitt tillfrisknande från en ätstörning, medan hon var vegan.

Här kommer några bilder från dagen:

Dietisterna Saskia Risérus och Emilie Lindberg från SCÄ.

Enhetschef Mikael Fagraeus från SCÄ.

Dietisten och författaren Gisela van ser Ster.

Maja Engström och Helena Forsman från Frisk & Fri.

Flera medarbetare från SCÄ deltog i SEDS höstmöte.

Fint tak i Svenska Läkaresällskapets lokaler.

Märkt ,

Fredagsläsning: A Randomised Controlled Comparison of Second-Level Treatment Approaches for Treatment-Resistant Adults with Bulimia Nervosa and Binge Eating Disorder: Assessing the Benefits of Virtual Reality Cue Exposure Therapy

En nyligen publicerad artikel har visat att behandling med virtual reality har potential att förbättra patienter med bulimia nervosa (BN) och hetsätningsstörning (binge eating disorder, BED) som tidigare har behandlats med begränsade resultat via kognitiv beteendeterapi (KBT).

I studien utvärderades effekten av behandling med Virtual reality cue exposure therapy (VR-CET) för patienter med BN och BED som hade behandlats utan framgång med KBT. Cue exposure (CET) bygger på inlärningsteori och innebär att patienterna utsätts för stimuli som kan leda till hetsätning (syn, lukt, beröring och hantering av mat), medan hetsätningen förhindras. CET har använts inom ätstörningsbehandling men har även varit användbart som tilläggsbehandling vid alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Metoden leder till att suget att hetsäta avtar och att beteendet därmed släcks ut.

Sextiofyra patienter med kvarvarande hetsätning efter avslutad KBT-behandling randomiserades till att antingen behandlas med VR-CET eller ytterligare sex sessioner med KBT (additional CBT, A-CBT). Båda behandlingarna bestod av sex 60-minuters sessioner som hölls två gånger per vecka under en period av tre veckor. A-CBT valdes som jämförelsebehandling eftersom den i tidigare studier har visat sig vara gynnsam som tillägg för patienter med kvarvarande hetsätning efter avslutad KBT. Behandling med A-CBT fokuserade på att repetera och förstärka de strategier som ingick i grundbehandlingen såsom självobservation, måltidsplanering, identifiering av dysfunktionella tankar och att hantering av triggers för hetsätning.

Behandling med VR-CET inleddes med att konstruera en individuellt anpassad exponeringshierarki med virtuella miljöer och virtuell mat. Denna skapades utifrån deltagarnas skattade sug och ångest när de exponerades för mat och miljöer i ett virtuellt bibliotek. Den virtuella exponeringshierarkin användes vid sessionerna, som inleddes med att terapeuten påminde deltagaren om syftet med exponeringen, dvs att vara i kontakt med mat trots upplevd ångest. Deltagarna exponerades sedan för mat och miljöer i hierarkin, ombads att röra sig i den virtuella miljön för att sedan slå sig ner vid ett bord med mat. Maten kunde lyftas, roteras och zoomas men inte ätas. Sug och ångestnivåer skattades löpande och när ångestnivån minskade med 40 % jämfört med den nivå som registrerats vid inledningen av sessionen, flyttades deltagaren till en annan miljö med annan mat, i enlighet med exponeringshierarkin. Under exponering befann sig terapeuten bakom patienten och ingrep endast om någon instruktion behövdes (t ex be patienten att hantera maten) eller om patienten behövde hjälp.

Båda grupperna förbättrades avseende frekvens av hetsätning och självrensning, kontrollförlust över ätande, viktfobi, kroppsmissnöje, ångest och sug att hetsäta. Sammantaget var dock utfallet i gruppen som behandlades med VR-CET bättre. Signifikanta skillnader mellan grupperna visades när det gällde frånvaro av hetsätning. Resultaten tyder på att VR-CET har potential att minska symtomen för patienter med BN och BED som vid tidigare har behandlats utan framgång med KBT, och att behandling med VR-CET är bättre än A-CBT.

Behandling med VR är ett område som växer och tekniken utvecklas snabbt. Behandlingsstöd som bygger på den nya generationens VR-teknik som är lättillgänglig och relativt billig, kan skapa helt nya möjligheter och användningsområden inom sjukvården. Med VR-CET, som används i den här studien, undviker man de praktiska problem som CET in vivo (in vivo-exponering där exponeringen sker i verkliga livet) innebär som att ta med stora mängder mat eller att ta sig till miljöer som kan leda till hetsätning. Stockholms centrum för ätstörningar har inlett ett samarbete med VR-företaget Mimerse för att utveckla och utvärdera applikationer som kan användas vid ätstörningsbehandling.

Här kan ni ta del av artikeln i sin helhet >

Anne-Charlotte Wiberg, socionom och psykoterapeut som utvecklar och utvärderar eHälsa på SCÄ FoU

Märkt , ,

Forskningsmedel från ALF Medicin 2018 till projektet om självvald inläggning

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet utlyser varje år gemensamma forskningsmedel, så kallade ALF-medel, för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. För 2018 har SCÄ:s och KI:s forskningsstudie om självvald inläggning vid heldygnsvården för patienter med ätstörningssjukdom tilldelats 300 000 kr, med möjlighet till förlängd finansiering i ytterligare två år. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas under 2018 kunna rapportera ytterligare resultat från forskningsprojektet!

Märkt

Fredagsläsning: Kan en chatbot påverka emotionellt välmående?

Veckans fredagsläsning handlar den här gången inte om ätstörningar utan om hur modern teknologi tillsammans med psykologi kan skapa ett värde för människor i sitt vardagliga liv.

I veckan lanserades appen Shim som i App Store presenteras som en digital kompis som ska hjälpa dig att stanna upp i vardagen och ägna dig åt tankar som du mår bra av. Shim är en så kallad chatbot som enkelt kan beskrivas som ett datorprogram som kan föra smarta dialoger med människor. Appen ställer automatiskt frågor till användaren och lagrar sedan svaren, vilket gör att konversationen blir djupare och allt mer anpassad efter användaren ju längre tid den används.

Under utvecklingen av Shim genomfördes även en pilotstudie för att undersöka hur en chatbot kan påverka emotionellt välmående. I samarbete med Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet, genomfördes en randomiserad kontrollerad studie som nu i oktober publicerades i den vetenskapliga tidskriften Internet Interventions.
I studien var antalet deltagare begränsat till 28 personer som lottades till att antingen få tillgång till appen eller inte under två veckor. Innan studien startade och efter avslut fick båda grupperna skatta upplevd stress, emotionellt välmående och livskvalitet.

Resultaten visade att de som pratade med appen regelbundet under hela perioden skattade lägre på upplevd stress och högre på emotionellt välmående än deltagarna i kontrollgruppen. Det fanns dessutom en skillnad i upplevd livskvalitet, men den skillnaden var inte signifikant.

Här kan ni ta del av artikeln >


Kristofer Ekström arbetar med webb, kommunikation och eHälsa på SCÄ FoU

Märkt