Månadsarkiv: januari 2015

Forskningssymposium om ätstörningar

Symposium2

David Clinton (KÄTS) öppnar årets symposium

Idag samlades doktorander och forskare på myntkabinettet i Gamla Stan igen för att delta i årets forskningssymposium om ätstörningar. Forskningssymposium arrangeras varje år av KÄTS i samarbete med SABS och Riksät.

Symposium3

Erika Nyman-Carlsson föreläser

På årets symposium föreläser doktorand Erika Nyman-Carlsson om den svenska valideringen av formuläret Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). Ta del av Erikas publicerade artikel här!

Symposium5

Cindy Bulik

Cindy Bulik är på plats och presenterar banbrytande forskning om genetik och ätstörning!

Symposium6

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson presenterar nya Riksät.

Symposium7

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton berättar om den forskningsstudie som pågår nu på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Symposium1

Glada deltagare från SCÄ FoU!

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Doktoranddag

Doktoranddag

Doktorander och handledare på doktoranddag

Idag deltar våra nya doktorander (och delar av vår Forskargrupp) i en doktoranddag på Myntkabinettet i Gamla Stan. Vi går igenom varandras forskningsprojekt och diskuterar eventuella frågeställningar och problem. Tanken är också att inspireras och motiveras av varandra.

Märkt , , , , , ,

Övervikt och metabola komplikationer hos patienter med psykisk sjukdom

fotter_pa_vag

Den 30 januari föreläser Yvonne von Hausswolff-Juhlin på ST-läkarna inom psykiatrins årliga konferens. Ämnet är övervikt och metabola komplikationer hos patienter med psykisk sjukdom. Yvonne har även varit med och skrivit Svenska Psykiatriska Föreningens riktlinjer om  att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom som du hittar här!

Svenska psykiatriska föreningen

Märkt , , , , ,

Vi får förstärkning av en psykolog från Israel

Eve

Eve Lishner

Eve Lishner är psykolog och har tidigare arbetat på en ätstörningsenhet i Israel. Eve kommer ägna hälften av sin tid till att forska på SCÄ FoU. Resten av tiden kommer hon jobba på heldygnsavdelningarna på kliniken där hon börjar i april. Vi träffade Eve för att höra mer om vem hon är och vad hon ska göra här:

Tell us about yourself
– My name is Eve. I have moved to Sweden from Israel about half a year ago with my family. I am a clinical psychologist, a researcher and a lecturer. I have just started working in SCÄ FoU this month and I’m very excited about it.

What are you going to do at Forsknings- och utvecklingsenheten?
-I’m planning to study the intercultural differences in eating disorders. It will be interesting to see how different characteristic of personality and family dynamics that are related to different cultures contribute and influence the onset and development of the eating disorders.

What is your previous experience in research and treatment of eating disorders?
-In Israel I have worked in the inward unit of eating disorders for teenagers in a hospital. After that I was part of a team that was responsible for establishing a new outward eating disorder clinic for children and adolescents. In my work with eating disorders I was involved in psychodynamic psychotherapy, parental counseling, group therapy, family therapy, psychodiagnostics and supervision of MA students.

Finally, how does it feel to be in Sweden?
-I like being in Sweden. Before we came here, I was worried of feeling ”not at home” in a new country. I was surprised of how quickly it actually felt nice to be here. Now that I have also started working in a place that interests me, I’m starting to feel even more familiarity and ”at home”.

Märkt , , , ,

Patientstyrd inläggning

Mattias Strand

Mattias Strand

I Norge har en ny behandlingsstrategi för patienter med psykiatrisk sjukdom (huvudsakligen psykossjukdom och affektiv sjukdom, men även ångestsyndrom och personlighetsstörningar) prövats sedan ungefär tio år tillbaka – patientstyrd inläggning. Patientstyrd inläggning innebär att patienter som är välkända inom heldygnsvården får möjlighet att lägga in sig själva under en kortare period utan att behovet av vård ifrågasätts. Patienten bestämmer själv när och hur länge (inom förutbestämda ramar) hen vill lägga in sig och kan när som helst skriva ut sig. En tanke bakom detta är bl a att i tidigt skede kunna bryta en försämringsepisod och därmed undvika längre sjukdomsperioder. Samtidigt är en grundläggande idé i konceptet att det står patienterna fritt att lägga in sig oavsett vilken den bakomliggande orsaken är. Resultaten har varit mycket lovade: den totala inläggningstiden liksom mängden tvångsvård har minskat markant och patienterna har upplevt en större delaktighet i och inflytande över den egna vården.

Under hösten 2014 inleddes ett projekt med patientstyrd inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar som del av en större satsning inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Det är det första projektet av sitt slag som vänder sig specifikt till ätstörningspatienter. Projektet är fortfarande i en inledningsfas: hittills har åtta patienter erbjudits ett kontrakt för patientstyrd inläggning men tanken är att mellan 20 och 40 patienter ska kunna bli aktuella i projektet, som löper under tre år.

För det konkreta projektet vid Vuxenvårdsavdelningen ansvarar enhetschef Margaretha Sandved, som tillsammans med projektledare Silvia Finnerman har utformat konceptet vid Stockholms centrum för ätstörningar . Från FoU-enheten kommer jag själv att hålla i uppföljning och utvärdering av projektet. Alla patienter som erbjuds kontrakt för självinläggning kommer också att erbjudas att vara med i denna uppföljande forskning. Vi kommer här att undersöka hur patienterna upplever deltagandet i projektet, i vilken mån deras sjukdomsbild och livskvalitet förändras och hur konceptet påverkar behovet av slutenvård och vård enligt LPT. Förhoppningen är också att kunna koppla hälsoekonomisk expertis till forskningsprojektet för att studera hur modellen påverkar sjukvårdskostnader.

Mattias Strand är överläkare på Mottagning för vuxna och forskare på  SCÄ FoU.

Märkt , , , , , , ,

Sara Ulfvebrand forskar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand är psykolog och den tredje från SCÄ FoU som blev antagen som doktorand innan årsskiftet. Saras projekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning.

Grattis Sara! Hur känns det nu att vara doktorand?
-Fantastiskt roligt och ett stort ansvar att göra någonting bra av doktorandtiden!

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling du ska göra
-Mitt forskningsprojekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning. Syftet med avhandlingen är att undersöka prevalens av psykiatrisk samsjuklighet hos olika grupper av patienter med ätstörningar samt hur samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet. Och jag ska titta lite extra på om samsjukligheten ser olika ut för olika ätstörningsdiagnoser, om det finns skillnader gällande samsjuklighet mellan barn och vuxna med ätstörning och mellan kvinnor och män. Jag ska också se om samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet efter ett år.

Har du något bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
-Det viktiga är ju att ha ett bra projekt, en forskningsplan och garanterad finansiering för doktorandtiden. Sedan är mitt tips att börja i god tid, det är ganska mycket att skriva och förbereda inför ansökan. Prata med någon som redan har gått igenom ansökningsprocessen för tips och råd. Det är naturligtvis också en fördel att ha bra handledare i ryggen!

Märkt , , , , ,

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

Lauri och Claes

Lauri Nevonen och Claes Norring

Just nu pågår den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping och på plats från SCÄ FoU och Forskargruppen befinner sig Claes Norring, Jenny Björk, Lauri Nevonen och Sara Norring.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för alla som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensens syfte är att utbyta erfarenheter med varandra och få djupare kunskap inom området. Varvat med praktiska idéer och nyheter presenteras inspirerande föreläsningar om hur registren används i patientnära förbättringsarbeten, kunskapsstyrning, uppföljning, lärande och forskning.

Vill du veta mer om Nationella kvalitetsregister kan du läsa mer på kvalitetsregister.se

Märkt , , , , , , , ,

Birgit Olsson-föreläsning med Cynthia Bulik

Cindy Bulik2

Cynthia Bulik

Mattias Strand forskar och är involverad i projektet ”patientstyrd inläggning” som ni kommer höra mer om under våren här på bloggen. Till vardags arbetar han som överläkare på Mottagning för vuxna på Stockholms centrum för ätstörningar. Mattias vill tipsa om en av höstens Birgit Olsson-föreläsning med professor Cynthia Bulik vid Gillbergcentrum i Göteborg som är utlagd på deras hemsida. Föreläsningens titel är ”Toward a Science of Eating Disorders: Replacing Myths with Realities”.

Här hittar du föreläsningen!

Via länken kan man också hitta 2011 års Birgit Olsson-föreläsning med professor Janet Treasure, ”Building coherence from mechanism to treatment in eating disorders”

Märkt , , ,