NEDS 2016: Clinical workshops part 2

Vi avslutar rapporteringen från NEDS 2016 med eftermiddagspasset av kliniska workshops där Eira-mottagningen presenterade sin verksamhet.

Tack Helsingfors för en intressant och trevligt arrangerad konferens!

compassion

Kari Anne Vrabel pratar om compassion focused therapy

eira

Stephanie Ekström och Maja Molin presenterar Eira Mottagningen

Taggad

NEDS 2016: Clinical workshops on different treatment methods or therapeutic approaches

Förmiddagen på NEDS sista dag fortsatte med kliniska workshops där bl. a Vuxenvårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar presenterade projektet med självvald inläggning och Mottagningen för barn och ungdom presenterade Multi Family-behandling på kliniken.

mftworkshop

Christina Lillman Ringborg och Kajsa Rodén presenterar Multi Family-behandling på Stockholms centrum för ätstörningar.

sjalvvald-inlaggning

Självvald inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar presenteras.

sjalvvaldinlaggning2

Mattias Strand, Sofia Krohn, Aara Rydenäs och Julia Ekroth på plats för att presentera projektet självvald inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar.

cbt-e

Benny Hagen pratar om CBT-E

Taggad

Fredagsläsning: ”Association of Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder with Bulimia Nervosa and Binge-Eating Disorder in a Nationally Representative Epidemiological Sample”

lilly-martin-spencer-peeling-onions

Lily Martin Spencer: Peeling onions

Vi tipsade i våras om en översiktsartikel om gynekologiska och obstetriska tillstånd vid ätstörningssjukdom. Något som inte togs upp i den artikeln var premenstruellt syndrom (PMS) och det svårare tillståndet premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) vid ätstörningar, helt enkelt på grund av att det sedan tidigare inte finns någon egentlig forskning kring detta. Den här veckans fredagsartikel publicerades i International Journal of Eating Disorders i somras och är den första studie där man i ett större epidemiologiskt material tittat på samband mellan ätstörningssjukdom, PMS och PMDS.

Premenstruellt syndrom karakteriseras av såväl psykologiska som fysiologiska symptom under slutet av lutealfasen, det vill säga strax före menstruation, med svullnadskänsla, ödem, humörförändringar och aptitförändringar. PMS rapporteras enligt tidigare forskning hos mellan 20 och 32% av alla kvinnor. PMDS innebär allvarligare symptom av samma slag och kan närmast te sig som en regelrätt depression, men med skillnaden att det endast uppträder just i anslutning till menstruation. Mellan 3 och 8% av alla kvinnor är drabbade av PMDS. Mekanismerna bakom PMS och PMDS är fortfarande i stora delar okända, men man tror att en ökad känslighet för de normala hormonfluktuationerna i menstruationscykeln spelar in. Kroppens serotoninsystem antas också vara inblandat, vilket bland annat demonstreras av att selektiva serotoninåterupptagshämmare – så kallade SSRI-preparat – ofta är en effektiv behandling.

Den aktuella studien baseras på epidemiologiska enkätstudier med svar från drygt 9000 amerikanska kvinnor. Resultaten visade att både PMS och PMDD var betydligt vanligare hos kvinnor med bulimia nervosa och hetsätningsstörning än hos befolkningen i stort. Bland de kvinnor som hade eller hade haft en bulimisjukdom rapporterade 55% PMS och 17% PMDS och bland kvinnor med historia av hetsätningsstörning rapporterade 49% PMS och 11% PMDS. När man kontrollerade för sådana variabler som ålder, ras/etnicitet, inkomst, utbildningsnivå, ålder vid första menstruation, användande av preventivmedel och depressivitet kvarstod en sjufaldigt förhöjd oddskvotför bulimi hos kvinnor med PMDS (oddskvot, OR, på 7,2) och dubblerad oddskvot för bulimi hos kvinnor med PMS (OR 2,5). Däremot såg man här inga signifikanta samband mellan hetsätningsstörning och PMS eller PMDS. (Oddskvot, som är ett inte helt intuitivt sätt att beskriva samband, kan man läsa mer om här om man är intresserad >)

Artikelförfattarna kan utifrån den aktuella studien inte dra några slutsatser om huruvida premenstruella besvär tidsmässigt förebådar bulimiska besvär – en teori är dock att de aptitförändringar som ofta utgör en del av PMS och PMDS i sin tur kan bidra till en ökad risk för bulimi och när ätstörningen väl är etablerad också fungera som en slags trigger som vidmakthåller sjukdomsbesvären.

Här hittar ni artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Taggad ,

NEDS 2016: Fysisk aktivitet och ätstörningar

Sista dagen på NEDS 2016 inleder med två föreläsningar med Jorunn Sundgot-Borgen och Solfrid Bratland Sanda från Norge som båda pratar under temat fysisk aktivitet och ätstörningar.

Jorun föreläser under titeln Eating Disorders and exercise – from abuse to health medan Solfrid fokuserar på elitidrott och ätstörning under titeln Athletes with eating disorders – to train or not to train?

forelasning

Solfrid Bratland Sanda

forelasning3

Jorun Sundgot-Borgen

 

forelasning4

Ätstörningar inom elitidrotten är något som behöver uppmärksammas mer.

 

avdpublik

Medarbetare från Vuxenvårdavdelningen på SCÄ fanns på plats bland publiken.

 

Taggad

NEDS 2016: Who do we think they are?

På eftermiddagen var det dags för Johanna Levallius och Kjersti Gulliksen att föreläsa under titeln Who do we think they are? – Confronting myths in the treatment of eating disorders. Som inledning fick besökarna skriva ett ord som de associerar med ätstörning på en post-it lapp och sätta i pannan. Därefter fick alla  gå runt och se vad alla hade skrivit.

Pain, unhappy och anxiety var ord som var vanligt förekommande!

johanna6

johanna1

johanna2

johanna3

johanna4

johanna5

Taggad ,

NEDS 2016: Scientific paper presentations

Förmiddagen på NEDS 2016 gick vidare med scientific paper presentations som var uppdelade i fyra block med olika inriktningar. Här kommer bilder från några av presentationerna:

kalledavid

Carl Lund och David Clinton presenterar resultat av en utvärdering som gjorts på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar

majken

Majken Fjelkegård har undersökt effekterna av att vistas på Familjevårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar och jämfört en liknande heldygnsavdelning i Danmark.

karolinlaurierika

Erika Nyman Carlsson, Lauri Nevonen och Karolin Lindberg från vår forskargrupp presenterar  GANS – The Gothenburg Anorexia Nervosa Study.

ulf-wallin

Ulf Wallin från Region Skåne presenterar dom positiva effekterna av Multi-Family Therapy.

NEDS 2016: Carrie Arnold & Cynthia Bulik

carrie-arnold

Carrie Arnold

Dag två av NEDS 2016 startar med två intressanta föreläsningar med Carrie Arnold och Cynthia Bulik. Carrie har själv haft en ätstörning och talar om hur det är att tillfriskna från sjukdomen. Hon föreläser under titeln Renegade Recovery: What it’s really like to recover from an eating disorder? Cynthia Bulik är en av världens främsta forskare inom ätstörningar och föreläser under titeln The science behind the 9 myths about Eating Disorders.

carrie

Carrie Arnold

cindy

Cynthia Bulik fokuserar mycket på myt 4, 7 och 8 under dagens föreläsning.

cindy2

Cynthia pratar om Psychiatric Genomics Consortium

ahorare

Intresserade åhörare

Taggad , ,

NEDS 2016: Konferensen öppnar

oppning

Rasmus Isomaa öppnar NEDS 2016

reg1

David Clinton och Rasmus Isomaa vid registreringen.

reg2

Erika Nyman Carlsson, Elin Monell och Karolin Lindberg vid registreringen.

doktorandtraff

Doktorandträff innan konferensen. Från höger: Karolin Lindberg, Katarina Lindstedt, Karin Wallin, Elin Monell, Emma Forsén Mantilla och Erika Nyman Carlsson (bakom kameran Maja Molin).

Taggad

NEDS 2016: NORSED – Ett nytt nordiskt samarbete

flags

NORSED är ett nytt nordiskt samarbete för ett samhälle utan ätstörningar.

Under NEDS 2016 presenteras det nya samarbetsprojektet The Nordic Association For A Society Without Eating Disorders (NORSED) som arbetar för patienter och deras närståendes rättigheter och förmåner. I samarbetet ingår fyra nordiska organisationer från Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Målet med samarbetet är verka för ett samhälle utan ätstörningar, att synliggöra patienter och närståendes rättigheter och upplevelser samt att dela idéer, kunskap och erfarenheter mellan vårdinstanser, forskare och politiker i Norden.

Läs mer om NORSED i David Clintons blogginlägg >

Taggad ,

Nu startar NEDS 2016 i Helsingfors!

grupp

Lisa Hörmark Brask, Stephanie Ekström, Maja Molin och Karolin Lindberg är på plats i Helsingfors.

Idag klockan 12:00 öppnar den Nordiska Konferensen om ätstörningar som arrangeras vartannat år av Nordic Eating Disorder Society (NEDS). Konferensen samlar yrkesverksamma inom ätstörningsområdet från hela Norden och bjuder på ett fullspäckat program under tre dagar.

Årets konferens äger rum i Helsingfors och går under temat Information & Misinformation vilket syftar till att det fortfarande finns en hel del föråldrade och felaktiga tankar kring vad en ätstörning är och hur en ätstörning ser ut. Genom en rad intressanta föreläsningar och workshops kring bl. a evidens, vikt, personlighet, motion och tvångsvård kommer konferensen försöka tangera den här typen av uppfattningar. Läs gärna intervjun som vi gjorde tidigare med Rasmus Isomaa som är ansvarig för arrangemanget >

Vi är flera personer på plats från Stockholms centrum för ätstörningar och forskargruppen för att både hålla i workshops och presentera våra forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår hos oss. Följ oss här på bloggen för att del av rykande liverapportering från årets konferens under kommande dagar. Nu kör vi, NEDS 2016 i Helsinki!

 

Taggad