Fredagsläsning: Perfectionism interventions targeting disordered eating: A systematic review and meta-analysis

Perfektionism är en riskfaktor för flera psykiska sjukdomar som t ex depression, ångest, OCD och ätstörningar. Perfektionism spelar även en roll i vidmakthållande av t.ex. ätstörningar.

I en litteraturöversikt och meta-analys, publicerad i International Journal of Eating Disorder undersökte författarna interventioner som adresserar perfektionism och deras påverkan på stört ätbeteende, problem med kroppsuppfattning, depression och ångest. I studien inkluderas totalt 17 studier, samtliga använde sig av KBT som grund i behandlingen.

Resultatet visade att interventioner som riktar sig mot perfektionism var effektiva för att minska såväl perfektionism som störda ätbeteenden och problem med kroppsuppfattning. Behandlingsinsatser mot perfektionism hade större påverkan vid ätstörning än vid depression och ångest. Författarna lyfter fram att detta är visar på vikten av att jobba med perfektionism vid behandling av ätstörningar men att resultatet bör tolkas med försiktighet eftersom studien har vissa begränsningar.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet >

Märkt

Disputation för Mattias Strand!

Förra veckan disputerade Mattias Strand med sin avhandling Self-admission as a treatment tool in severe anorexia nervosa. Mattias är specialistläkare i vuxenpsykiatri och överläkare vid Transkulturellt Centrum. Han har tidigare arbetat i många år vid Stockholms centrum för ätstörningar, där han bland annat ansvarade för uppföljningen av projektet om självvald inläggning.

Som huvudhandledare har Mattias haft Elisabeth Welch som är docent och enhetschef för Forsknings- och utvecklingsenheten på SCÄ. Bihandledare har varit professor Cynthia M Bulik, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och docent Sanna Aila Gustafsson, Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Disputationen ägde rum förra fredagen och opponent var professor Mikael Sandlund, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. I betygsnämnden deltog professor Mia Ramklint, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, docent Lena Flyckt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och docent Per Johnsson, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Här kan ni läsa avhandlingen >

Märkt

Fredagsläsning: Vikten av att inkludera fler ätstörningsdiagnoser i globala kartläggningar

Att veta hur vanligt förekommande en viss sjukdom är samt hur sjukdomen påverkar de drabbade, är avgörande för att planera för en god hälso- och sjukvård. En epidemiologisk studie som kartlägger detta är The Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors Study (GBD), som syftar till att uppskatta dödlighet och funktionsnedsättning för olika sjukdomar, skador och riskfaktorer. Detta görs även för ätstörningar där den senaste GBD-studien gjordes 2019. Ett problem är att GBD endast har med ätstörningsdiagnoserna anorexia nervosa och bulimia nervosa och utelämnar de mest vanligt förekommande diagnoserna, nämligen hetstätningsstörning och andra specificerade ätstörningar. Att veta hur den samlade sjukdomsbördan ser ut även för dessa två diagnoser skulle ge bättre förståelse för hur ätstörningar faktiskt påverkar en befolknings hälsa.

Den här veckan lyfter vi fram en studie som syftade till att kartlägga den globala förekomsten och sjukdomsbördan för hetstätningsstörning och andra specificerade ätstörningar och påvisa behovet av att inkludera dessa i GBD. Studien är publicerad i The Lancet Psychiatry som ni kan läsa här >

I den senaste GBD-kartläggningen som gjordes 2019 uppskattades att 13,6 miljoner personer har anorexia eller bulimi, vilket ger en förekomst på 0,2% globalt sett. I den aktuella studien konstateras att ytterligare 41,9 miljoner personer har hetsätningsstörning eller andra specificerade ätstörningar, vilket istället ger en total förekomst på 0,7%.

Funktionsnedsättning uppskattades också, genom att använda DALYs (disability-adjusted life-years), där en DALY innebär ett förlorat friskt levnadsår p g a död eller funktionsnedsättning. Resultatet visar att hetsätningsstörning och andra specificerade ätstörningar orsakar 3,7 miljoner DALYs globalt sett, jämfört med anorexia och bulimi som i GBD 2019 uppskattades orsaka 2,9 miljoner DALYs. Det ger istället ett totalt värde på 6,6 miljoner DALYs för ätstörningar.

Författarna menar att genom att inte inkludera hetsätningsstörning och andra specificerade ätstörningar i GBD missas en stor del av sjukdomsbördan som ätstörningar för med sig. Om även dessa två diagnoser inkluderas i GBD i framtiden skulle det innebära en mer rättvisande uppskattning av sjukdomsbördan för ätstörningar, vilket i sin tur är viktigt för att prioritera finansiering av både forskning, prevention och behandling.

Marie Carp, forskningssjuksköterska på SCÄ FoU

Märkt

Fredagsläsning: Assessing fidelity to family-based treatment: an exploratory examination of expert, therapist, parent, and peer ratings

Att implementera nya evidensbaserade behandlingar är en utmanande process. Resultat från forskning inom området implementeringsvetenskap pekar på vikten av att utvärdera såväl kliniska resultat, som resultatet av implementeringen när dessa behandlingar införs i verksamheter. Metodtrohet (fidelity) definieras som ”i vilken utsträckning behandlingen genomförs så som den är tänkt”.

Utvärdering av metodtrohet i kliniska miljöer har upplevts vara betungande, men är angeläget eftersom det påverkar behandlingsresultatet. Bland annat har behandlares följsamhet till metoden visat sig vara signifikant positivt associerad till gynnsamma behandlingsresultat, d v s ju bättre man följer metoden desto bättre behandlingsresultat. Vidare har expertkonsultationer visat sig förbättra metodtrohet och därmed utfall vid behandling av barn och ungdomar. Expertkonsultens kompetens visade sig vara särskilt viktig.

Familjebaserad behandling (FBT) är en evidensbaserad manualbaserad behandling som enligt nationella riktlinjer rekommenderas som förstahandsbehandling för barn och ungdomar med ätstörningar. Tidigare studier har visat på brister i följsamhet till FBT-manualen, vilket är alarmerande eftersom metodtrohet har visat sig vara viktigt för förbättring av ätstörningssymtom, särskilt viktökning. Dock har motstridiga bevis framkommit i en nyligen genomförd stor studie som inte hittade ett samband mellan vikt som ett primärt resultat och terapeutens följsamhet till FBT när trovärdighet bedömdes av utbildade observatörer.

Den aktuella studien som vi har valt att lyfta fram idag syftade till att hitta en pragmatisk, pålitlig och effektiv metod för att mäta metodtrohet när det gäller FBT. Man lät terapeuter genomgå en workshop i FBT, som tillhandahölls av forskagruppen under ledning av Dr James Lock som är professor i barn och ungdomspsykiatri vid Stanford University och en av grundarna av FBT. Terapeuterna fick sedan spela in vissa sessioner under behandlingen och inspelningarna bedömdes utifrån i vilken utsträckning sessionen hade följt manualen. Bedömningarna gjordes av flera olika personer: av en expert, av en kollega (med grundutbildning i FBT men ingen omfattande utbildning), av terapeuten själv samt av patientens föräldrar.

Resultatet av studien presenteras dels för varje item och dels på hela skalan. När man tittar på respektive item visade det sig att kollegial bedömning stämmer bäst överens med expertbedömarens, medan terapeutens egen och föräldrars bedömningar visade låg överensstämmelse med experten. När man tittar på hela skalan visar resultatet att terapeutens egen bedömning stämmer väl överens med expertens.

Artikelförfattarnas slutsats är att, även om kollegial bedömning visade högst överensstämmelse med expertens, så kan metoden då terapeuten själv utvärderar, vara den mest användbara och kostnadseffektiva metoden för bedömning av metodtrohet Nya innovativa och effektiva metoder för att utvärdera behandlingsföljsamhet behöver också tas fram.

Här kan du läsa artikeln >

Marie Carp, forskningssjuksköterska på SCÄ FoU

Märkt

Fredagsläsning: Towards an Improved Understanding of the Anorexia Nervosa and Autism Spectrum Comorbidity: PEACE Pathway Implementation

Kopplingen mellan ätstörning och autismspektrumstörning är något som man har uppmärksammat allt mer de senaste åren. Det uppskattas att upp till 37% av personer med ätstörning även har autismspektrumstörning. Det har i forskning visat sig att personer som lider av båda diagnoserna har sämre behandlingsresultat och en längre sjukdomsperiod, jämfört med personer utan autism. Det saknas också riktlinjer för hur man bäst kan hjälpa denna patientgrupp.

Till veckans blogginlägg har vi valt att lyfta fram en artikel som beskriver ett pilotprojekt som syftar till att förbättra och anpassa behandlingen för att passa personer med anorexia och samtidig autismspektrumstörning bättre. Projektet kallas ”PEACE (Pathway for Eating disorders and Autism developed from Clinical Experience) pathway”. Projektet har genomförts i ett nära samarbete mellan forskare, behandlare, patienter och deras anhöriga.

Det första man lyfter fram är vikten av att identifiera dessa patienter. Ätstörningen och dess symtom överskuggar ofta den andra diagnosen, vilket ofta leder till att den inte upptäcks. I projektet började man därför screena alla patienter för autismspektrumstörning.

Under hela projektet har en viktig del varit utbildning och stöd till behandlarna för att öka kunskapen om diagnosen och om de särskilda behov som kan finnas. Behandlingen anpassades till individens behov vad gäller tempo, fokus och behandlingslängd. Den fysiska utformningen av miljön på kliniken ändrades också. Man jobbade med minskad ljudnivå och ordnade en lugnare inredningsmiljö med dämpade färger. Dietisterna och patienterna tog tillsammans fram en särskild meny med mat anpassad till vanligt förkommande sensorisk känsligheter. Arbetsterapeuterna startade en grupp där patienterna fick lära sig mer om de fem olika sinnena och testa sig fram vad som fungerar bäst för dem. I projektet gavs även stöd till patienternas anhöriga i form av workshops och mötesplatser.

Artikelförfattarnas förhoppning är att deras erfarenheter från pilotprojektet ska kunna hjälpa andra ätstörningskliniker att fortsätta utveckla behandlingen för den här patientgruppen.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet > 

Projektet har även en hemsida som är väl värd att besöka om du vill veta mer. Du hittar den här >

Marie Carp, forskningssjuksköterska på SCÄ FoU

Märkt

Fredagsläsning: Comparative efficacy and acceptability of psychological interventions for the treatment of adult outpatients with anorexia nervosa: a systematic review and network meta-analysis

Det finns ett akut behov av att förbättra öppenvårdsbehandling för vuxna personer med anorexia nervosa. Detta konstateras i en nyligen publicerad studie i The Lancet Psychiatry, som utvärderade olika psykologiska behandlingar för patientgruppen.

Anorexia nervosa kännetecknas av ett otillräckligt energiintag, rädsla för viktuppgång och störd kroppsupplevelse när det gäller kroppsform och vikt. Sjukdomen är associerad med betydande psykiatrisk och medicinsk samsjuklighet, försämrad livskvalitet och har många gånger ett långvarigt förlopp. Anorexia nervosa har den näst högsta dödligheten bland alla psykiatriska diagnoser.

I studien inkluderades sammantaget 16 randomiserade kontrollerade studier (RCT). De behandlingar som ingick var sedvanlig behandling, olika varianter av KBT (kognitiv beteende terapi), MANTRA (Maudsley-modellen för anorexia nervosa hos vuxna), SSCM (specialiserat stödjande kliniskt omhändertagande), FBT (familjebaserad behandling), psykodynamisk psykoterapi och interventioner med fokus på kostundervisning. Det som utvärderades var förändring i ätstörningssymtom, förändringar i BMI och avhoppsfrekvens (drop-out).

Resultatet visade att ingen intervention var bättre än sedvanlig behandling och att ingen intervention var bättre än någon annan, men att fler patienter som fick KBT än de som fick psykodynamiskt orienterad behandling fullföljde behandlingen. I en diskussion kring varför sedvanlig behandling visade sig vara likvärdig de andra interventionerna, nämns att sedvanlig behandling utfördes av kompententa kliniker på specialistenheter.

Författarna nämner att det fanns vissa metodbrister i de studier som inkluderades, vilket gör att analysen bör förstås som utforskande snarare än bekräftande. Resultatet belyser dock tydligt bristerna i befintlig forskning och betonar behovet av mer robusta data. Författarna efterlyser finansiering av samarbeten genom randomiserade kontrollerade multicenterstudier, som undersöker både nya psykologiska behandlingar och biologiska interventioner. Slutligen föreslår även författarna att forskningsdata från tidigare och kommande studier ska tillgängliggöras för forskare, så att denna data kan användas till studier som ökar kunskapen om effekterna av tillgängliga behandlingar, och om vilka patientgrupper som har störst nytta av specifika behandlingar.

Här kan ni läsa artikeln >

Anne-Charlotte Wiberg, doktorand på SCÄ FoU

Märkt

Fredagsläsning: Pandemins påverkan på personer med ätstörningar

Mycket forskning kommer att krävas för att fullt ut förstå hur Covid-19-pandemin påverkar den psykiska hälsan i Sverige. En sådan studie är t ex Karolinska Institutets Omtanke 2020, som är öppen för alla över 18 år som bor i Sverige. Det är rimligt att anta att personer med psykiatriska diagnoser eventuellt kan påverkas mer än andra, och att kartlägga hur personer med psykisk ohälsa påverkas av pandemin är viktigt. Flera sådana studier pågår just nu.

I en nyligen publicerad artikel från International Journal of Eating Disorder, har man jämfört patienter med ätstörning med friska kontroller. Syftet var att kartlägga hur COVID-19-pandemin påverkar personer med ätstörning.

Studien genomfördes i Italien och patientgruppen bestod av 74 kvinnliga patienter i åldern 18-60 år med diagnoserna anorexia nervosa eller bulimia nervosa, som behandlades med CBT-E i öppenvård. Patienterna hade före pandemin fått behandling face to face en gång i veckan. Under nedstängning pga pandemin, fick patienterna istället sin behandling via videosamtal av sin ordinarie behandlare och med samma frekvens som tidigare.

Resultaten visar att COVID-19-pandemin hade signifikant negativ påverkan på tillfrisknandet för patienterna, främst för dem med bulimia nervosa men även för dem med anorexia nervosa. Båda grupperna försämrades vad gäller överdriven träning och patienter med bulimia nervosa försämrades också vad gäller hetsätning.

Det är dock oklart hur de är resultaten kan översättas till ett svenskt sammanhang, eftersom pandemin och åtgärderna kopplade till pandemin har skilt sig åt mellan de två länderna.

Här kan du läsa artikeln >

Marie Carp, forskningssjuksköterska på SCÄ FoU

Märkt

Fredagsläsning: Family members’ reflections upon a family-based inpatient treatment program for adolescent anorexia nervosa: a thematic analysis

Familjebaserad behandling (FBT) inom öppenvård är den behandling som rekommenderas till unga patienter med anorexia nervosa. Behandlingen har även anpassats till slutenvård vid flera kliniker runtom i världen. I veckans fredagsartikel undersöks familjemedlemmars perspektiv på en familjebaserad slutenvårdsbehandling vid en specialiserad ätstörningsklinik i Norge, och utifrån resultatet diskuteras kliniska implikationer för vårdgivare. Åtta patienter, 14 föräldrar och 10 syskon som hade behandlats mellan 2008 och 2014 intervjuades efter behandlingen. Via en tematisk analys framkom teman som ”Förväntningar och utvärdering av behov: Påbörjar behandling utifrån olika utsiktspunkter”, ”Interaktioner med medpatienter under inläggning som mycket fördelaktiga eller problematiska”, ”Perspektiv på personalens expertis och strukturen på avdelningen”, ”Påverkan inom familjerelationer”, ”Att vara inlagd är i bästa fall bara hälften av jobbet: reflektioner över att lämna avdelningen”.

Fynden påvisade vikten av att utgå från familjens individuella behov. Inför inskrivning rekommenderas att vårdgivarens och familjernas olika förväntningar gås igenom, likaså tidigare behandlingserfarenheter och motivation för förändring. Vidare rekommenderas att familjernas kunskap om ätstörningar undersöks och att roller och ansvarsområden inom ramen för FBT bör gås igenom. Dessutom föreslås att patienter och deras familjer ska erbjudas strukturerade insatser före inskrivning såsom motivationshöjande interventioner och utbildningsprogram som är anpassat till innehållet i en familjebaserad behandling, för föräldrar. Fokus på syskon bör också ökas före inskrivning så att deras medverkan utgör en del av planeringen.

Interaktioner med andra familjer under inskrivning uppskattades av föräldrar. Att kunna dela erfarenheter av sådant som familjer med ätstörningar kämpar med, inom såväl den egna familjen som i relation till hälso- och sjukvården, uppfattades vara stödjande och ge en känsla av samhörighet. Dessutom ansåg flera föräldrar att det var lättare att prata med andra föräldrar jämfört med professionella. Syskon tyckte att det var positivt att träffa andra syskon, särskilt om syskonen var i samma ålder och hade liknande intressen. Författarna rekommenderar därför att enheter som bedriver behandling inom heldygnsvård ska främja multifamiljearbetet under behandlingen. Däremot upplevde inte patienter att interaktionen med andra medpatienter var stödjande. Tvärtom så ansågs relationen till andra patienter bidra till jämförelser och negativ konkurrens. Utifrån detta föreslår författarna att vårdgivare granskar interaktioner mellan patienterna och utvärderar hur negativ dynamik kan undvikas och hur möjligheter för att underlätta stöd mellan medpatienter kan skapas.

Majoriteten av föräldrarna upplevde att avdelningsstrukturen tillsammans med stöd från erfaren personal var till hjälp för att förstå ätstörningen, stärka upplevd självförmåga, återupprätta normaliserade måltidsrutiner, möjliggöra viktökning och förbättring av ätstörningssymtom. Behandlingen uppfattades dessutom stärka relationerna inom familjen.

Familjemedlemmarnas reflektioner om utskrivning handlade om att övergångar mellan olika behandlingar upplevdes vara en sårbar fas för familjerna. För att minimera risken för att familjer upplever utskrivning som plötslig och dåligt planerad, bör därför utskrivning och planering för eftervård göras i ett tidigt skede, och då i samarbete med både remittenter och familjerna. Författarna konstaterar slutligen att resultaten i studien stödjer senare forskning som betonar vikten av att främja familjebaserad behandling inom högre vårdnivåer. Resultaten visar också på behovet av mer kunskap om hur slutenvården kan optimeras och hur smidiga övergångar mellan vårdenheter kan skapas.

Här kan ni läsa artikeln >

Anne-Charlotte Wiberg, leg psykoterapeut och doktorand på SCÄ FoU

Märkt

Fredagsläsning: ”Why would I want to be more self-compassionate? A qualitative study of the pros and cons to cultivating self-compassion in individuals with anorexia nervosa

Inte bara kliniker, utan även forskare har uppmärksammat problem med självmedkänsla (selfcompassion) hos patienter med ätstörningar och ffa hos patienter med anorexia nervosa (AN). Självmedkänsla är ett funktionellt sätt att relatera till sig själv, speciellt vid motgångar och svårigheter. Den kan även betraktas som en coping strategi. Även om det finns två olika sätt att definiera och betrakta självmedkänsla (Enligt Neff, eller Gilbert) är de sannolika verksamma komponenterna relativt lika. Självmedkänsla har i flera studier visats ha starka samband med välbefinnande och reduktion av psykopatologi och det till trots är det ett förhållningssätt som patienter med ätstörningar finner svårt att ta till sig. Självkritik och även kroppshat, samt negativa omdömen om en själv är mer vanliga än självmedkänsla vid ätstörningar. I en nyligen publicerad studie undersökte forskare patienternas perspektiv och syn på självmedkänsla via kvalitativ metod. Vilka fördelar och nackdelar såg patienter med AN i ett förhållningssätt som innebar ett mer förstående, närande, accepterande och varmt perspektiv mot sig själva?

I studien deltog 37 kvinnor med AN eller atypisk AN som var 17 år eller äldre (medel=21.6, SD=2.6), men som inte för tillfället sökte eller var i ätstörningsbehandling. Deras diagnostiska status säkerställdes med en semi-strukturerad klinisk intervju. Följande tre teman kunde extraheras i patienternas beskrivningar vad gäller nackdelar med självmedkänsla: 1) självmedkänsla leder/bidrar till personliga tillkortakommanden, 2) tveksamhet om påstådda goda effekter av självmedkänsla, och 3) emotionella svårigheter som är kopplade till utveckling av självmedkänsla. Vad gäller positiva aspekter av självmedkänsla framkom följande teman: 1) bättre hälsa, 2) personlig utveckling och förmåga, 3) bättre framtidsutsikter och 4) förbättrade sociala relationer.

Förståelse av patienternas perspektiv och ffa de potentiella riskerna med självkänsla kan vara av värde för kliniker att beakta i sitt försök att hjälpa patienter utveckla mer självmedkänsla.

Här kan du läsa artikeln >

Ata Ghaderi, leg psykolog på SCÄ FoU

Märkt